Кариери Съобщения

Обява за конкурс за длъжността ”Старши юрисконсулт” в отдел „Държавна собственост и регионално развитие“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ – (Актуализирана на 12.10.2020г.)

21.10.2020г.

Приключен с назначаване.

12.10.2020г.

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА

За длъжността „Старши юрисконсулт“ – в отдел „ДСРР“, дирекция “АКРРДС“ в Областна администрация гр. Пловдив.

Резултати от проведения на 12.10.2020 г. тест в Областна администрация – Пловдив. Минималният резултат, при който кандидатите се допускат до интервю е 25 точки.

 1. Живко Богомилов Тодоров – 14 т.
 2. Ивелина Веселинова Христева – 17 т.
 3. Пеню Тодоров Михайлов – не се я явил
 4. Даниела Тодорова Пирянкова – 18 т.
 5. Вержин Гарбис Хугасян –28 т.

Интервюто ще се проведе на 15.10.2020 година от 10:00 часа в сградата на Областна администрация- гр. Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА : /П/

07.10.2020г.

1. Тестът се състои от три различни варианта по 30 въпроса всеки един от тях от затворен тип. Всички въпроси имат  само по един верен отговор. Кандидатът следва да огради с кръгче отговора, който смята за верен.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕСТА И ИНТЕРВЮТО

 • продължителността на провеждане на теста е 60 минути;
 • всички въпроси се оценяват с по 1 точка за всеки верен отговор;
 • минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, е 25 точки – резултатът от теста на всеки кандидат се умножава с коефициент 4;

Общо възможни точки от теста, умножен с коефициент 4 – 120 точки.

2. Интервюто протича чрез събеседване с всеки един от кандидатите поотделно.

Всеки член на комисията оценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр по образец. Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидатите при полагане на интервюто, е 5.

Общо възможни точки от интервюто са 175т.

3. Система за определяне на резултатите:

Общата оценка се образува като сбор от резултатите получени на теста и интервюто.

4. Класиране

Въз основа на проведения конкурс, комисията класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса кандидати. Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен контрол.

05.10.2020г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността  Старши юрисконсулт в отдел  „Държавна собственост и регионално развитие“ – дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в специализирана администрация на Областна администрация-Пловдив.

Въз основа Протокол № ЧР-22-3 / 05.10.2020 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-22-62 от 17.08.2020 г. на Областния управител на област Пловдив:

І.     Допускат се до конкурс следните кандидати:

 1. Пеню Тодоров Михайлов
 2. Живко Богомилов Тодоров
 3. Ивелина Веселинова Христева
 4. Даниела Тодорова Пирянкова
 5. Вержин Гарбис Хугасян

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 12.10.2020 г. от 10.00 часа, в сградата на Областна администрация – гр. Пловдив,
пл. Никола Мушанов № 1, ет. 3, заседателна зала № 300. Всички кандидати следва да бъдат с предпазна маска поставена на лицето.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :   /П/

Необходима литература:

 1. Конституцията на Република България
 2. Закон за държавния служител;
 3. Закон за администрацията;
 4. Закон за водите;
 5. Закона за държавна собственост;
 6. Закона за общинска собственост;
 7. АПК; ГПК; ЗМСМА; ЗУТ; ЗЕ;
 8. Правилник за прилагане на Закона за държавната собственост.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията във връзка с чл.10а, ал. 1 и 2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

17.09.2020г.

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

За длъжността: ”Старши юрисконсулт” в отдел „Държавна собственост и регионално развитие“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Описание на длъжността: Оказва правна помощ за законосъобразно упражняване на правомощията на Областния управител на област Пловдив.

Минимален размер на основна месечна заплата: 610 лв.

Брой обявени щатни бройки: 1.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

Име на изискванеНормативен акт
Степен на образование – МагистърКласификатор на длъжностите в администрацията
Минимален професионален опит – 1 годинаКласификатор на длъжностите в администрацията
Минимален ранг за заемане на длъжността – V МладшиКласификатор на длъжностите в администрацията
Вид правоотношение – СлужебноКласификатор на длъжностите в администрацията

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • Удостоверение за юридическа правоспособност;
 • и други, съгласно утвърдена длъжностна характеристика.

Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест
 • Интервю

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 от НПКПМДС);
 • Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС;
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документ за придобита правоспособност;
 • Автобиография (европейски формат).
 • Място на подаване – Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1 в Деловодството, от 09:00 до 17:30 часа всеки работен ден.
 • Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 30.09.2020 включително.
 • Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл.17, ал.3, т.1 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис и изпратени на следния имейл адрес: hr@pd.government.bg 
 • Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: pd.government.bg, както и на информационното таблото на партера в сградата на Областна администрация – Пловдив.

За контакти:

Тихомира Кулинска – старши експерт ЧР, тел. 032 605540, имейл адрес: hr@pd.government.bg

ДАНИ КАНАЗИРЕВА
Областен управител на област Пловдив

Последна редакция на 21 октомври, 2020 в 11:30

https://www.livechatalternative.com/