Обява за конкурс за длъжността ”Юрисконсулт” в отдел „Правен и административен контрол“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 16.03.2018г. 15:10ч.)

 Обновена на 16.03.2018г. 15:10ч. 

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА

За длъжността  Юрисконсулт в отдел ПАК – Дирекция “ АКРРДС“ в Областна администрация  гр. Пловдив

 1. Заприн Господинов Динев – 12т.
 2. Алина Красимирова Тодорова – 13т.
 3. Ангел Стефанов Левашки – 8т.
 4. Гьокан Ведат Салих – 27т.
 5. Мария Георгиева Михайлова – 7т.
 6. Ангелина Тонева Тонева – 30т.
 7. Антоанета Георгиева Видева – не се явила
 8. Мартин Ангелов Манолов – 10т.
 9. Владислав Пенчев Вълчев – 11т.
 10. Владимир Лъчезаров Бинев – 9т.
 11. Живко Богомилов Тодоров – 16т.
 12. Надежда Георгиева Байчева – 13т.
 13. Яна Иванова Димитрова – 10т.
 14. Виолета Атанасова Якимова – 12т.
 15. Диана Атанасова Спирова – Диманова – не се явила
 16. Веселина Паскова Славова – 16т.
 17. Ясен Иванов Добрев – 9т.
 18. Ташо Василев Георгиев – 7т.

Съгласно Протокол от №1 от 06.03.2018г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № ЧР-22-1 от 16.02.2018г. на Областния управител на област Пловдив, минималният резултат, при който кандидатите се допускат до интервю е 25 точки.

Интервюто ще се проведе на 22.03.2018 година от 10:00 часа  в сградата на Областна администрация – гр. Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :     /П/


 Обновена на 07.03.2018г. 10:00ч. 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ

За длъжността  Юрисконсулт в отдел ПАК – Дирекция “ АКРРДС“ в Специализирана администрация на Областна администрация  гр. Пловдив

Въз основа Протокол от № 1 от 06.03.2018 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № ЧР-22-1 от 16.02.2018 г. на Областния управител на област Пловдив:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

 1. Заприн Господинов Динев
 2. Алина Красимирова Тодорова
 3. Ангел Стефанов Левашки
 4. Гьокан Ведат Салих
 5. Мария Георгиева Михайлова
 6. Ангелина Тонева Тонева
 7. Антоанета Георгиева Видева
 8. Мартин Ангелов Манолов
 9. Владислав Пенчев Вълчев
 10. Владимир Лъчезаров Бинев
 11. Живко Богомилов Тодоров
 12. Надежда Георгиева Байчева
 13. Яна Иванова Димитрова
 14. Виолета Атанасова Якимова
 15. Диана Атанасова Спирова – Диманова
 16. Веселина Паскова Славова
 17. Ясен Иванов Добрев
 18. Ташо Василев Георгиев

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 16.03.2018 година от 10:00 часа  в сградата на Областна администрация – гр. Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :     /П/

Необходима литература:

 1. Конституцията на Република България
 2. Закон за държавния служител;
 3. Закон за администрацията;
 4. Закона за обществените поръчки;
 5. Закона за държавна собственост;
 6. Закона за общинска собственост;
 7. АПК; ГПК; ЗМСМА;
 8. Устройствен правилник на областните администрации;

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

За длъжността ”Юрисконсулт” в Отдел „Правен и административен контрол“.

Брой обявени щатни бройки: 1.

Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

 • образование: Магистър;
 • професионален опит: 0 години;
 • минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.

Специфични изисквания за конкурсната длъжност:

Име на изискване

Нормативен акт

Заявление за участие по образец- Приложение 2 към чл.17, ал.1 от НПКДС НПКДС
Декларация по чл. 17, ал.2 от НПКДС НПКДС
Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен НПКДС
Копие от документ удостоверяващ професионален опит или придобит ранг за държавен служител НПКДС
Копие от лична карта НПКДС
Копие от диплома НПКДС
Копие от документ за придобита правоспособност НПКДС

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест
 • Интервю

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
 • Заявление за участие в конкурс;
 • Копие от диплома;
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж;
 • Копие от документи за образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документи за придобита правоспособност;
 • Копие от лична карта;

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 28.02.2018, в сградата на Областна администрация Пловдив, на адрес гр. Пловдив, пл.“Никола Мушанов“1.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: http://www.pd.government.bg/, както и на Информационно табло в сградата на областна администрация-Пловдив и на интернет страницата на администрацията.

Описание на длъжността: Оказва правна помощ за законосъобразно упражняване на правомощията на областния управител на област Пловдив.

Размер на основната заплата, определена за длъжността – 510 лв.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017