Кариери, Обявления, Съобщения

Обява за конкурс за длъжността ”Старши експерт” в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ (Актуализация: 07.07.2022г. 11:35ч.)

07.07.2022г.

Приключен с назначаване.

30.06.2022г.

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА  

за длъжността  „Старши експерт“ в  дирекция АПОФУС в Областна администрация – Пловдив

Mинималният резултат, при който кандидатите се допускат до интервю е 20 точки.

 1. Павлина Валентинова Иванова – 14 т.
 2. Марина Димитрова Гайдева – 15 т.
 3. Костадинка Костадинова Николова – 7 т.
 4. Веселина Вълкова Паничарска – не се явил
 5. Таня Величкова Илиева – 25 т.
 6. Зейра Мустафа Чакър – 10 т.
 7. Стоян Николаев Бимбашев – 18 т.
 8. Мартина Павлова Начева – 25 т.

Интервюто ще се проведе на 01.07.2022 г. от 10:00 часа в сградата на Областна администрация-Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА : /П/

13.06.2022г.

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ДАТА НА ПРОВЕЖДАНЕ НА ТЕСТ

Допуснатите кандидати трябва да се явят на тест на 28.06.2022 г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация – гр. Пловдив, пл. Никола Мушанов № 1, ет. 3, заседателна зала № 300.

Необходима литература за подготовка:

 1. Наредба за административното обслужване;
 2. Закон за държавния служител;
 3. Закон за администрацията;
 4. Устройствен правилник на областните администрации;
 5. Административнопроцесуален кодекс (АПК).

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕСТА И ИНТЕРВЮТО

1. Тестът се състои от три различни варианта по 25 въпроса всеки един от тях от затворен тип. Всички въпроси имат само по един верен отговор. Кандидатът следва да огради с кръгче отговора, който смята за верен.

 • продължителността на провеждане на теста е 60 минути.
 • всички въпроси се оценяват с по 1 точка за всеки верен отговор.
 • минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, е 20 точки – резултатът от теста на всеки кандидат се умножава с коефициент 4.
 • Общо възможни точки от теста, умножен с коефициент 4 – 100 точки.

2. Интервюто протича чрез събеседване с всеки един от преминалите теста кандидатите поотделно. Всеки член на комисията оценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр по Приложение № 5 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС. Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидатите при полагане на интервюто, е 5.

 • Общо възможни точки от интервюто са 175 т.

3. Система за определяне на резултатите:
Общата оценка се образува като сбор от резултатите получени на теста и интервюто.

4. Класиране:
Въз основа на проведения конкурс, комисията класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса кандидати. Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен контрол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :   /П/

08.06.2022г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Старши експерт в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“ в Областна администрация – Пловдив.

Въз основа Протокол № ЧР-22-1/08.06.2022г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-22-23 от 26.05.2022г. на Областния управител на област Пловдив:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

 1. Павлина Валентинова Иванова
 2. Марина Димитрова Гайдева
 3. Костадинка Костадинова Николова
 4. Веселина Вълкова Паничарска
 5. Таня Величкова Илиева
 6. Зейра Мустафа Чакър
 7. Стоян Николаев Бимбашев
 8. Мартина Павлова Начева

Не по-късно от 5 работни дни от публикуването на този списък, в сайта на администрацията ще бъде обявена датата, часа и мястото на провеждане на теста, както и необходимите материали за подготовка.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :  /П/

17.05.2022г.

ЗАПОВЕД

№ РД-20-103/17.05.2022 г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

За длъжността ”Старши експерт” в дирекция „Административно-правно обслужване, финанси и управление на собствеността“

Описание на длъжността: Осъществява административното обслужване на администрацията

Минимален размер на основна месечна заплата:  710 лв., като размерът на основната месечна заплата ще бъде определен в зависимост от професионалния опит на държавния служител, съгласно чл. 67, ал. 4 от Закона за държавния служител и Наредбата за заплатите на служителите в държавната администрация

Брой обявени щатни бройки: 1.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

Име на изискванеНормативен акт
Степен на образование – БакалавърКласификатор на длъжностите в администрацията
Минимален професионален опит – 1 годинаКласификатор на длъжностите в администрацията
Минимален ранг за заемане на длъжността – V МладшиКласификатор на длъжностите в администрацията
Вид правоотношение – СлужебноКласификатор на длъжностите в администрацията

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

съгласно утвърдена длъжностна характеристика.

Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест
 • Интервю

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 от НПКПМДС);
 • Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж;
 • Автобиография (европейски формат).

Място на подаване – Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, в деловодството на администрацията, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 01.06.2022 г. включително.

Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл.17, ал.3, т.1 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис и изпратени на следния имейл адрес: hr@pd.government.bg

Съгласно чл.14, ал. 4 от НПКПМДС, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: pd.government.bg, както и на информационното таблото на партера в сградата на Областна администрация – Пловдив.

          

За контакти:

Тихомира Кулинска – старши експерт ЧР, тел. 032 605527, 032 605540, имейл адрес: hr@pd.government.bg

ЙОРДАН ИВАНОВ
Областен управител на област Пловдив

Последна редакция на 08 юли, 2022 в 15:28

https://www.livechatalternative.com/