Обява за конкурс за длъжността ”Старши експерт” в отдел „Координация и европейска интеграция“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ (Актуализация: 18.12.2020 16:20)

05.01.2021г.

Приключен с назначаване.

18.12.2020г.

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА

за длъжността „Старши експерт“, отдел КЕИ в дирекция “АКРРДС“ в Областна администрация – Пловдив

Въз основа Протокол от № ЧР-22-6 от10.12.2020г. на конкурсната комисия, определена със Заповед №РД-22-78 от 24.11.2020 г. на Областния управител на област Пловдив, минималният резултат, при който кандидатите се допускат до интервю е 25 точки.

 • Нино Веселинов Аврейски – 15 т.
 • Иванко Емилов Янев – 9 т.
 • Мария Михайлова Феркова – 14 т.
 • Виктория Благоева Богданова – 19 т.
 • Марина Димитрова Гайдева – 17 т.
 • Лазо Василев Зисовски – 7 т.
 • Павлина Желева Дялкова – 11 т.
 • Нина Вескова Черническа – 21 т.
 • Валя Николова Петрова – 9 т.
 • Нели Маркова Доганова – 10 т.
 • Дамяна Кирилова Тюлева – 29 т.
 • Мила Младенова Младенова – не се е явил
 • Красимира Валентинова Йовчева – не се е явил

Интервюто ще се проведе на 22.12.2020 г. от 11:00 часа в сградата на Областна администрация- гр. Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :

16.12.2020г.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕСТА И ИНТЕРВЮТО

1. Тестът се състои от три различни варианта по 30 въпроса всеки един от тях от затворен тип. Всички въпроси имат  само по един верен отговор. Кандидатът следва да огради с кръгче отговора, който смята за верен.

 • продължителността на провеждане на теста е 60 минути.
 • всички въпроси се оценяват с по 1 точка за всеки верен отговор.
 • минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста, е 25 точки – резултатът от теста на всеки кандидат се умножава с коефициент 4.

Общо възможни точки от теста, умножен с коефициент 4 – 120 точки.

2. Интервюто протича чрез събеседване с всеки един от кандидатите поотделно.

Всеки член на комисията оценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр по образец. Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидатите при полагане на интервюто, е 5.

Общо възможни точки от интервюто са 240 т.

3. Система за определяне на резултатите:

Общата оценка се образува като сбор от резултатите получени на теста и интервюто.

4. Класиране:

Въз основа на проведения конкурс, комисията класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса кандидати. Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен контрол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :   /П/

10.12.2020г.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността  Старши експерт в отдел  „Координация и европейска интеграция“ – дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в специализирана администрация на Областна администрация-Пловдив.

Въз основа Протокол № ЧР-22-6 / 10.12.2020 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-22-78 от 24.11.2020 г. на Областния управител на област Пловдив:

І.     Допускат се до конкурс следните кандидати:

 • Нино Веселинов Аврейски
 • Иванко Емилов Янев
 • Мила Младенова Младенова
 • Мария Михайлова Феркова
 • Виктория Благоева Богданова
 • Марина Димитрова Гайдева
 • Лазо Василев Зисовски
 • Красимира Валентинова Йовчева
 • Павлина Желева Дялкова
 • Нина Вескова Черническа
 • Валя Николова Петрова
 • Нели Маркова Доганова
 • Дамяна Кирилова Тюлева

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 17.12.2020 г. от 10.00 часа, в сградата на Областна администрация – гр. Пловдив, пл. Никола Мушанов № 1, ет. 3, заседателна зала № 300. Всички кандидати следва да бъдат с предпазна маска поставена на лицето.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА : 

Необходима литература:

 1. Конституцията на Република България;
 2. Закон за държавния служител;
 3. Закон за администрацията;
 4. Закон за регионалното развитие;
 5. Правилник за приложение на ЗРР;
 6. Закон за местното самоуправление и местната администрация;
 7. Устройствен правилник на областните администрации;
 8. История за европейския съюз.

24.11.2020г.

На основание чл.32, ал.1 от Закона за администрацията, във връзка с чл.10а, ал.1 и ал.2 от Закона за държавния служител и чл.13, ал.1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

За длъжността ”Старши експерт” в отдел „Координация и европейска интеграция“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Описание на длъжността: Подпомага ръководството на администрацията, дирекцията и отдела при провеждането на държавната политика за европейско развитие на България и област Пловдив за реализирането на секторна политика на регионално ниво в сферата на младежката политика, образование и култура.

Минимален размер на основна месечна заплата: 610 лв.

Брой обявени щатни бройки: 1.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

Име на изискванеНормативен акт
Степен на образование – МагистърКласификатор на длъжностите в администрацията
Минимален професионален опит – 1 годинаКласификатор на длъжностите в администрацията
Минимален ранг за заемане на длъжността – V МладшиКласификатор на длъжностите в администрацията
Вид правоотношение – СлужебноКласификатор на длъжностите в администрацията

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността:

 • съгласно утвърдена длъжностна характеристика.

Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест
 • Интервю

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 от НПКПМДС);
 • Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС;
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж;
 • Копие от документ за придобита образователно-квалификационна степен;
 • Автобиография (европейски формат).
 • Място на подаване – Областна администрация Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1 в Деловодството, от 09:00 до 17:30 часа всеки работен ден.
 • Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 03.12.2020 включително.
 • Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл.17, ал.3, т.1 следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис и изпратени на следния имейл адрес: hr@pd.government.bg
 • Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: pd.government.bg, както и на информационното таблото на партера в сградата на Областна администрация – Пловдив.

За контакти:

Тихомира Кулинска – старши експерт ЧР, тел. 032 605527, 032 605540, имейл адрес: hr@pd.government.bg

ДАНИ КАНАЗИРЕВА
Областен управител на област Пловдив

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017