Кариери, Обявления, Съобщения

Обява за конкурс за длъжността длъжността „Главен юрисконсулт“ в отдел „Държавна собственост и регионално развитие“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ (Актуализация: 23.10.2023 17:47ч.)

23.10.2023г. 17:47ч.

СПИСЪК С КЛАСИРАНИ КАНДИДАТИ ОТ КОНКУРСНА ПРОЦЕДУРА

за длъжността  „Главен юрисконсулт“ в  отдел „Държавна собственост и регионално развитие“, дирекция АКРРДС в Областна администрация – Пловдив

Въз основа на проведения конкурс, комисия назначена със заповед на Областен управител на област Пловдив, класира следните кандидати:

 1. Величка Тодорова Руменова

Председател: Георги Янев, Главен секретар /п/

Членове:

Анжела Костадинова, Директор дирекция АКРРДС /п/
Поля Тодорова, Главен юрисконсулт ПАК /п/
Тихомира Кулинска, Старши експерт ЧР /п/

                                                  

18.10.2023г. 14:42ч.

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА  

за длъжността  „Главен юрисконсулт“ в  отдел „Държавна собственост и регионално развитие“, дирекция АКРРДС в Областна администрация – Пловдив

Минималният резултат, при който кандидатите се допускат до интервю е 25 точки.

 • Величка Тодорова Руменова – 30 т.
 • Димчо Димитров Димчев – 18 т.
 • Веселина Димитрова Гошева – 21 т.
 • Деница Димитрова Бяндова-Пенева – 17 т.

Интервюто ще се проведе на 18.10.2023 г. от 15:00 ч. в сградата на Областна администрация-Пловдив.

Председател: Георги Янев, Главен секретар /п/

Членове:

Анжела Костадинова, Директор дирекция АКРРДС /п/ 

Поля Тодорова, Главен юрисконсулт ПАК /п/
Тихомира Кулинска, Старши експерт ЧР        /п/

Дата: 18.10.2023 г.

17.10.2023г. 17:14ч.

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА КРИТЕРИИТЕ ЗА ОЦЕНКА НА ТЕСТА И ИНТЕРВЮТО

1. Тестът се състои от три различни варианта по 30 въпроса всеки един от тях от затворен тип. Всички въпроси имат  само по един верен отговор. Кандидатът следва да огради с кръгче отговора, който смята за верен.

 • продължителността на провеждане на теста е 60 минути.
 • всички въпроси се оценяват с по 1 точка за всеки верен отговор.
 • минималният резултат, при който кандидатът се счита за успешно издържал теста и преминава към следващ етап интервю е 25 точки – резултатът от теста на всеки кандидат се умножава с коефициент 3.
 • при резултат по-нисък от 25 точки, кандидата не преминава на следващ етап.

Общо възможни точки от теста, умножен с коефициент 3 – 90 т.

Общо възможни точки за преминаване към следващ етап-интервю, умножен с коефициент 3 – 75 т.

Резултатите от теста ще бъдат качени на страницата на администрацията след 13:00 ч. на същия ден. (18.10.2023г.)

2. Интервюто протича чрез събеседване с всеки един от кандидатите поотделно.

Всеки член на комисията оценява качествата на кандидата въз основа на неговите отговори по 5-степенна скала и попълва формуляр по образец. Коефициентът, с който се умножава резултатът на кандидатите при полагане на интервюто е 3.

 • Общо възможни точки от интервюто, умножен с коефициент 3 – 420 т.
 • Минималния резултат умножен с коефициент 3, при който кандидатът се счита за успешно издържал интервюто е 350 т.
 • Интервюто с кандидатите успешно преминали теста, ще бъде проведено след 15:00 ч. на същия ден. (18.10.2023 г.)

3. Система за определяне на резултатите

Общата оценка се образува като сбор от резултатите получени на теста и интервюто.

4. Класиране

Въз основа на проведения конкурс, комисията класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса кандидати. Преценката на комисията и класирането на кандидатите не подлежат на съдебен контрол.

Председател: Георги Янев, Главен секретар /П/

Членове:

 • Анжела Костадинова, Директор дирекция АКРРДС  /П/
 • Поля Тодорова, Главен юрисконсулт ПАК  /П/
 • Тихомира Кулинска, Старши експерт ЧР0 /П/

Дата: 16.10.2023

11.10.2023г. 13:14ч.

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

за длъжността Главен юрисконсулт в отдел  „Държавна собственост и регионално развитие“, дирекция “Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ в Областна администрация-Пловдив.

Въз основа Протокол № ЧР-22-3/10.10.2023 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № РД-22-34/03.10.2023 г. на Областния управител на област Пловдив:

   І.     Допускат се до конкурс следните кандидати:

 • Величка Тодорова Руменова
 • Димчо Димитров Димчев
 • Веселина Димитрова Гошева
 • Деница Димитрова Бяндова-Пенева

Посочените допуснати кандидати трябва да се явят на тест на 18.10.2023 г. от 10:30 часа, в сградата на Областна администрация – гр. Пловдив, пл. Никола Мушанов № 1, ет. 3, заседателна зала № 300.

Необходима литература за подготовка:

 1. Закон за държавния служител;
 2. Закон за администрацията;
 3. Устройствен правилник на областните администрации;
 4. Aдминистративнопроцесуален кодекс;
 5. Закон за устройство на територията;
 6. Закон за държавната собственост;
 7. Правилник за прилагане на закона за държавната собственост;
 8. Закон за насърчаване на инвестициите;
 9. Закон за водите;
 10. Закон за концесиите;
 11. Закон за обществените поръчки;
 12. Закон за собствеността и ползването на земеделските земи;
 13. Закон за общинската собственост;
 14. Закон за горите;
 15. Закон за собствеността;
 16. Търговски закон;
 17. Закон за приватизация и следприватизационен контрол.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА : /п/

21.09.2023

ЗАПОВЕД

РД-20-97/21.09.2023 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

За длъжността „Главен юрисконсулт“ в отдел „Държавна собственост и регионално развитие“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Кратко описание на длъжността: Извършва дейности в областта на държавната собственост и изготвя становища, във връзка с изследване вида на собствеността – държавна, общинска, кооперативна и др. Подготвя преписки свързани с разпореждане и управление на държавните имоти.

Минимален размер на основна месечна заплата: 780 лв., като основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила за работната заплата на служителите в Областна администрация – Пловдив.

Брой обявени щатни бройки: 1.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

Име на изискванеНормативен акт
Степен на образование – МагистърКласификатор на длъжностите в администрацията
Минимален професионален опит – 3 години или Минимален ранг за заемане на длъжността – IV Младши  Класификатор на длъжностите в администрацията
Вид правоотношение – СлужебноКласификатор на длъжностите в администрацията

Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

 1. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 2. Да притежават висше – юридическо образование и придобита юридическа правоспособност.

Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът за длъжността „Главен юрисконсулт“ в дирекция АКРРДС, на основание чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 1 от НПКПМДС, ще се проведе чрез:

 • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно Областна администрация;
 • интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 от НПКПМДС);
 • Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документ за придобита юридическа правоспособност;
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж (трудова, служебна или осигурителна книжка);
 • Копия от документи, удостоверяващи придобит ранг като държавен служител, удостоверяващи притежаването на ранг – ІV младши, ако са работили по служебно правоотношение;
 • Автобиография (европейски формат).

Място на подаване – Областна администрация-Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, в деловодството на администрацията, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 05.10.2023 г. включително.

Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т.1 НПКПМДС  следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис и изпратени на следния имейл адрес: hr@pd.government.bg

Съгласно чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: pd.government.bg, както и на информационното таблото на партера в сградата на Областна администрация – Пловдив.

Лице за контакт: Тихомира Кулинска, Старши експерт ЧР, тел. 032/605 540  и тел. 0896026263, имейл адрес: hr@pd.government.bg

д-р инж. ИЛИЯ ЗЮМБИЛЕВ                / П/                           
Областен управител  на област Пловдив                                              
 

Последна редакция на 23 октомври, 2023 в 17:49

Skip to content https://www.livechatalternative.com/