Новини, ЮЦРП

Заседание на регионалния съвет за развитие на Южен централен район

На 11 март 2016 г. в град  Хасково се проведе заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район под председателството на г-н Станислав Дечев – областен управител на област Хасково.

За заместник-председател на РСР бе избран Добри Беливанов – кмет на община Хасково, съгласно разпоредбите на чл. 45, ал. 3 от Правилника за прилагане на закона за регионалното развитие за периода от 01 януари до  30 юни 2016 г.

На заседанието присъства г-н Валери Борисов – заместник-министър на транспорта, информационните технологии и съобщенията, представители на министерства, областните управители на областите от Южен централен район, кметове и представители на общините от района, представители на синдикални и браншови организации, на ВУЗ и на професионални гимназии, и представители на НПО.

Инж. Недка Димитрова – представител на областно пътно управление – Хасково докладва за актуални проблеми, свързани със състоянието на път III-5509 Свиленград – Димитровче – Райкова могила – Щит – Пашово – Сладун – Маточина и път II-76 Харманли – Тополовград.

Информация за осигуряване на по-добри условия за професионално образование и обучение, съответстващо на потребностите на региона и изискванията на пазара на труда бе представена от Иван Панайотовначалник на РИО Хасково. Присъстващите на заседанието дискутираха проблемите в образованието, връзката с бизнеса и липсата на подготвени кадри.

Г-жа Юлия Караджова –  представител на фонд ФЛАГ представи опита и дейността на фонд ФЛАГ, както и новите възможности за финансиране на инфраструктурни проекти на общините в периода 2014-2020 г. чрез финансови инструменти – Jessica, Фонд на фондовете и др.

Кметът на община Панагюрище – г-н Никола Белишки информира членовете и гостите на Съвета за постъпилите предложения за промени в Закона за публично-частното партньорство.

На заседанието бе представен проект „Река Марица като фактор за развитието на Южен централен район“  от Александър Михайлов – председател на УС на РАРИ Мизия.

Г-н Иван Делчев – ръководител на съвместния секретариат по програма ИНТЕРРЕГ представи възможностите за кандидатстване по Програмата за трансгранично сътрудничество България-Турция 2014-2020, съфинансирана по Инструмента за предприсъединителна помощ.

Последна редакция на 16 юни, 2017 в 16:06

Skip to content https://www.livechatalternative.com/