Акцент, Новини

Мерки на областно ниво за превенция и реакция при пожари

Във връзка с усложнената пожароопасна обстановка в областта и засиления обществен интерес, на проведеното в края на миналата седмица съвместно заседание на Областния съвет за намаляване на риска от бедствия в област Пловдив и Областния кризисен щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и общинските щабове, бяха набелязани мерки за подобряване на комуникацията между институциите и стъпки за действие по време на пожар.

При възникване на пожар, кметовете на общини и населени места са длъжни да прозвъняват на телефон 112, да поддържат постоянна връзка с районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“. При необходимост, поради невъзможност да се справят със собствени сили и средства, да изискват водоноски от съседни общини, юридически и физически лица, доброволчески формирования, както и включването на хеликоптер и военни части и служители на горското стопанство.

Взе се решение да бъдат изпратени писма до всички държавни и общински институции, да поддържат предадените им за стопанисване и управление имоти и инфраструктура с оглед на противопожарните правила, с което да не създават предпоставки за възникване на пожари.

Необходимо е всички общини да преразгледат плановете си и да разпишат протоколи за действие при съответно бедствие или авария, в които да бъдат посочени конкретните стъпки в логическа последователност, позволяващи бърза и адекватна организация и комуникация.

Създаването на доброволчески отряди с необходимата екипировка е друга важна мярка набелязана на заседанието. Организирането на обходни патрули, които да следят за незаконосъобразни действия, също би било от голяма полза на общините.

Тъй като незаконните сметища бяха посочени като един от основните фактори за възникването и разпространението на пожари, е необходимо кметовете да засилят дейността си по отношение премахване на съществуващите и предотвратяване на образуване на нови. По възможност кметовете да си сътрудничат в тази област с органите на МВР  и Прокуратура.

Необходимо е всички институции, даващи предписания, да извършват контрол и да налагат санкции.

Областната управа пое ангажимент да реализира кореспонденция с МВР относно възможностите за увеличаване броя на служителите на ПБЗН, особено в по – малките общини и да разговаря с Министерство на отбраната за скъсяване времето на реакция от подаването на сигнал при нужда от хеликоптери или наземни военни съоръжения за потушаване на пожари до влизането им в действие.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/