Акцент, Новини

Областният управител оспорва решението за повишение на местни такси и въвеждането на нови в Пловдив

Областният управител на Област Пловдив Йордан Иванов връща решението на Общинския съвет в Пловдив за повишение на местни такси и създаването на нови такси за бизнеса и гражданите на града. Причината – промените в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на общината са незаконни и необосновани.

Нещо повече – община Пловдив е скрила от обществеността, от гражданите на Пловдив, т. нар. „калкулация“, мотивираща нужда от повишение на местни такси. Финансовите разчети не са част от публичните мотиви към проекта за промени в Наредбата, публикувани на 21 февруари 2022 г. за обществено обсъждане в сайта на Община Пловдив.

Това е показал анализът на документите, направен от експертите в областната администрация и областния управител.

Освен че не са публични, изготвените от община Пловдив материално-технически и административни количествено-стойностни сметки, с които мотивира повишението на таксите за общински услуги, са и бланкетни. В тези сметки липсва адекватен финансов анализ, въз основа на който следва да се определят въпросните такси.

Резултатът – самоцелно и незаконно повишение на таксите.

Припомняме на ръководството на община Пловдив, че спазването на закона следва да бъде приоритет на всяка една институция.

Двата вида такси, чието повишение областният управител оспорва, са:

„Такса за ползване на терен общинска собственост за поставяне на преместваем обект за търговска дейност на територията на община Пловдив“. Тук са всички такси за ползване на пазари, тротоари, тържища, площади и др. терени. Тези промени засягат хиляди хора, сред които и предприемачи.

„Такси за административни услуги“ в частта от общинската наредба, засягаща издаване на разрешение за таксиметров превоз на пътници и издаване на удостоверения за извършване на таксиметров превоз.

Какво казва законът?

Размерът на всяка общинска такса следва да бъде равен на разходите за извършването на съответната общинска услуга. Това повелява Законът за местните данъци и такси.

За да бъдат завишени такси, общината трябва да обоснове разходите, които извършва за предоставянето на всяка от услугите, които предоставя и чието поскъпване иска.

Община Пловдив вместо това е разработила бланкетен, непълен анализ, с който цели да обоснове гласуваното от мнозинство в Общинския съвет завишение на размера на таксите.

Според Закона за нормативните актове мотивите към всеки проект за изменение на общински нормативен документ трябва ДА СЕ ПУБЛИКУВАТ предварително в сайта на съответната община. Община Пловдив не е направила това.

 Из  „финансовия анализ“ на община Пловдив:

В представената все пак пред Областната администрация от Община Пловдив калкулация на месечния размер разходи, с които се мотивира промяната в размера на таксите за ползване на терен – общинска собственост, за поставяне на преместваеми обекти за търговска дейност и т.н. има само общи сметки. И те по никакъв начин не са относими към съответните разходи на  администрацията конкретно по предоставяне на услугата.. Ето част от аргументите община Пловдив за поскъпване на тези такси:

  1. Според общината средно 2586,5 служители са ангажирани с предоставянето на услуги, за които се плаща такса. Няма обаче никаква информация за предоставянето на коя услуга какъв човешки ресурс е ангажиран и защо. Не е ясно и с какви дейности са ангажирани въпросните над 2500 служители,  на които се позовава анализът.
  2. Отново според община Пловдив, всеки от тези 2586.5 отделя средно 213 минути на месец, за да може общината да предостави услугите, за които изисква плащане на такса. Как се е стигнало до тези сметки и числа – няма информация.
  3. Стойността на издръжката, според анализа на общината, показва, че 1 минута труд на служител, ангажиран с предоставяне на услуги, за които се дължи такса, струва  0,23 лв. Този извод е възможно и да е коректен, но само ако общината обоснове как калкулира вложеното време за различни видове услуги в 213 минути на месец за всеки служител от споменатите  2586,5. Не го е направила;
  4. Отново във финансовия анализ на общината се вижда, че освен разходи за заплати на  хиляди служители,  са калкулирани общински разходи за „основни ремонти, придобиване на материални и нематериални активи, текущи ремонти, външни услуги и други некласифицирани разходи“. По никакъв начин не става ясно какви са конкретно тези разходи и каква връзка имат с предоставянето на услугите. Това на практика води до изкривяване на стойността на таксите, които гражданите и бизнесът плащат на общината за предоставяне на конкретните услуги. Защото изкривява представата колко струват тези услуги на самата община.

Така стигаме до някои натрапчиви въпроса, например:

  • Защо бизнесът трябва да плаща, примерно, разходите за гориво на служебни автомобили на общината чрез таксата за поставяне на маси на заведенията на открито, които са върху общинска собственост? Дали разходите за гориво са перо от предоставянето на тази услуга от общината?
  • Как се отнасят разходите на многохилядната администрация на общината към услугата „ползване на тротоар за продажба на вестници, списания, книги и др“? Кое в предоставянето на тази услуга е поскъпнало и с колко, за да се мотивира повишение на таксата?
  • Кои са тези „други, некласифицирани разходи“ в размер на близо половин милион лева, които бизнесът и пловдивчани ще поемат чрез заплащане на повишени такси за конкретни услуги?
  • Кои са тези „външни услуги“ в размер на 22 167 740 лв., които се разпределят върху съответните такси и колко от тях са свързани с конкретните услуги, които поскъпват?

В анализа на община Пловдив, с който се мотивира повишение на таксите, нищо от това не става ясно, няма отговор на нито един от тези въпроси.

Вън от всякакво съмнение е, че за да предостави различните видове услуги, общината извършва различни видове дейности и прави разходи за тях. Но не е налице анализ за коя услуга какви дейности се извършват и кой разход към коя услуга е относим, за да се повишава всяка от таксите. Напротив – разработена е единствено обща калкулация за разходите на общината. Колко инвестира община Пловдив за всяка от услугите, които предоставя, е поредният въпрос без отговор в документите.

Чисто нови такси за таксиметровите шофьори

Частта от изменението на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги, с което се урежда въвеждането на изцяло нови услуги за таксиметровия бранш, е публикувано в сайта на община Пловдив. В документа обаче  не са посочени никакви мотиви за въвеждането на новите административни услуги и прилежащите им такси. Аргументацията за нови услуги и такси – като посочване на причините за въвеждането им, финансов анализ, цел, очаквани резултати, анализ за съответствие с правото на Европейския съюз – е задължително изискване съгласно Закона за нормативните актове. Липсата на тази аргументация прави приемането на промените в Наредбата в тази й част незаконосъобразно.

Отвъд въпроса за законността на оспорените промени в Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги в Пловдив, областният управител Йордан Иванов е убеден, че стои и въпросът честно ли е управлението на общината спрямо всеки пловдивчанин.

Община Пловдив дължи на гражданите си честност за това колко реално струва предоставянето на различните видове общински услуги. Честността не включва събирането на все по-високи такси, без да е ясно какви точно разходи управляващите искат да покрият от джоба на гражданите чрез тези такси. Честността не включва и представянето на необосновани, бланкетни предложения за по-високи такси, без насреща пловдивчани да получат по-добри общински услуги.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/