Акцент

Областният управител на област Пловдив върна за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания Решението на Общински съвет Пловдив за актуализация възнагражденията на общинските съветници

С Решение № 43, на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 във връзка с ал. 2 от ЗМСМА, чл. 20, ал. 1, т. 1 и т. 2 и ал. 5 от Правилника за организацията и дейността на Пловдивския общински съвет, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предвид изложените в предложение с вх. № 24ХІ-32 от 30.01.2024 г.  фактически основания, Общински съвет Пловдив актуализира Правилника в частта, регламентираща размера на месечното възнаграждение на общинските съветници и процента на представителните им разходи. Общински съвет Пловдив определя, че изменението на Правилника влиза в сила от 01.03.2024 г.

Областният управител на област Пловдив д-р инж. Илия Зюмбилев връща поради незаконосъобразност така приетото горепосочено решение, тъй като последното съществено противоречи на чл. 79 и чл. 80 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/, защото Правилник се изменя и допълва само с изрична разпоредба на последващ нормативен акт от същата степен, т.е. с Правилник за изменение и допълнение. Такъв в случая не е приет от местния орган на самоуправление. Не е спазена и процедурата по Закона за нормативните актове, изискваща задължително публично оповестяване на проект с мотиви за изменение и допълнение на нормативен административен акт.

Констатираното по-горе съществено нарушение на административнопроизводствените правила, представлява самостоятелно основание за незаконосъобразност на административния акт по аргумент на чл. 146, т. 3 от АПК и налага Решение № 43, взето с протокол № 2 от 15.02.2024 г. на Общински съвет Пловдив,  да бъде върнато от Областния управител на област Пловдив за ново разглеждане в  Общински съвет Пловдив на основание чл. 45, ал. 4 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

Приложение: Писмо за връщане за ново обсъждане и съобразяване със законовите изисквания на Решение № 43, взето с Протокол № 2 от 15.02.2024 г. на Общински съвет Пловдив

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/