Кариери, Обявления, Съобщения

Обява за конкурс за длъжността „Старши юрисконсулт“ в отдел „Правен и административен контрол“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“ (Актуализация на 08.05.2024 12:10ч.)

08.05.2024

ЗАПОВЕД

РД-20-75/08.05.2024 г.

На основание чл. 32, ал. 1 от Закона за администрацията, във връзка с чл. 10а, ал. 1 и ал. 2 от Закона за държавния служител и чл. 13, ал. 1 от Наредбата за провеждане на конкурсите и подбора при мобилност на държавни служители,

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

За длъжността „Старши юрисконсулт“ в отдел „Правен и административен контрол“, дирекция „Административен контрол, регионално развитие и държавна собственост“

Кратко описание на длъжността: Оказва правна помощ за законосъобразно упражняване на правомощията на Областния управител на област Пловдив. Съдейства с правните си познания в работата на отдел ПАК, Дирекция АКРРДС в изпълнение на текущите задачи и цели, поставени от ръководството на Областна администрация-Пловдив.

Минимален размер на основна месечна заплата: 933 лв., като основният размер на заплатата за длъжността се определя в зависимост от професионалния опит на спечелилия конкурса кандидат, съгласно нормативните актове, определящи формирането на възнаграждението и Вътрешните правила за работната заплата на служителите в Областна администрация – Пловдив.

Брой обявени щатни бройки: 1.

Минимални и специфични изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

Име на изискванеНормативен акт
Степен на образование – МагистърКласификатор на длъжностите в администрацията
Минимален професионален опит – 1 години       или Минимален ранг за заемане на длъжността – IV Младши  Класификатор на длъжностите в администрацията
Вид правоотношение – СлужебноКласификатор на длъжностите в администрацията

Специфични изисквания за заемане на длъжността, предвидени в нормативните актове:

 1. Кандидатите следва да отговарят на изискванията на чл. 7 от Закона за държавния служител;
 2. Да притежават висше – юридическо образование и придобита юридическа правоспособност.

Начин за провеждане на конкурса:

Конкурсът за длъжността „Старши юрисконсулт“ в отдел ПАК, дирекция АКРРДС, на основание чл. 33, ал. 1, т. 1 и чл. 34, ал. 1 от НПКПМДС, ще се проведе чрез:

 • решаване на тест за познания от професионалната област на длъжността и относно Областна администрация;
 • интервю.

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Заявление за участие в конкурс (Приложение № 3 от НПКПМДС);
 • Декларация по чл.17, ал.3, т.1 от НПКПМДС;
 • Копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация, които се изискват за длъжността; ако дипломата на кандидата за придобито в Република България образование е вписана в Регистъра на завършилите студенти и докторанти, в заявлението се посочват номер, дата и издател на дипломата, а ако документът за признаване на придобитото в чужбина образование е вписан в регистрите за академично признаване на Националния център за информация и документация, в заявлението се посочват номер, дата и издател на документа за признаване, като копие на диплома не се прилага;
 • Копие от документ за придобита юридическа правоспособност;
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж (трудова, служебна или осигурителна книжка);
 • Копия от документи, удостоверяващи придобит ранг като държавен служител, удостоверяващи притежаването на ранг – ІV младши, ако са работили по служебно правоотношение;
 • Автобиография (европейски формат).

Място на подаване – Областна администрация-Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ 1, в деловодството на администрацията, всеки работен ден от 09:00 до 17:30 часа.

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 20.05.2024 г. включително.

Документите може да се подават по електронен път, като в този случай заявлението за участие в конкурса и декларацията по чл. 17, ал. 3, т.1 НПКПМДС  следва да бъдат подписани от кандидата с електронен подпис и изпратени на следния имейл адрес: hr@pd.government.bg

Съгласно чл. 14, ал. 4 от НПКПМДС, българските граждани, които са преминали срочна служба в доброволния резерв по чл. 59, ал. 1 от Закона за резерва на въоръжените сили на Република България, се ползват с предимство при кандидатстване за работа в държавната администрация при постигнати равни крайни резултати от проведената процедура.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: pd.government.bg, както и на информационното таблото на партера в сградата на Областна администрация – Пловдив.

Лице за контакт: Тихомира Кулинска, Старши експерт ЧР, тел. 032/605 540  и тел. 0896026263, имейл адрес: hr@pd.government.bg

д-р инж. ИЛИЯ ЗЮМБИЛЕВ  / П/                           
Областен управител  на област Пловдив                                              
 

Skip to content https://www.livechatalternative.com/