Процедури

Процедура: 00799-2016-0001

Предметът на поръчката попада в приложното поле на чл.3, ал.1, т.1, б.“б“ от ЗОП във връзка с §2, т.51 от ДР на ЗОП – проектиране и изпълнение на строеж – „ПРОЕКТИРАНЕ, УПРАЖНЯВАНЕ НА АВТОРСКИ НАДЗОР И ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СМР НА ОБЕКТ „ИЗГРАЖДАНЕ НА НОВ И ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА СЪЩЕСТВУВАЩИ ХИДРАВЛИЧНИ ПРАГОВЕ-ПРОЕКТ И СМР, ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА НА ШАХТОВИТЕ КЛАДЕНЦИ (ШК) ЗА ВОДОСНАБДЯВАНЕТО НА ГР.КРИЧИМ“.

27.09.2016г. 16:21ч.
До всички заинтересовани лица!

На основание чл. 57, ал.3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръки, Комисията за провеждане на публично състезание за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на нов и възстановяване на съществуващи хидравлични прагове-проект и СМР, за подобряване работата на шахтови кладенци (ШК) за водоснабдяването на гр. Кричим”, назначена със Заповед №РД-20-43/15.09.2016 год. на Областния управител на област Пловдив оповестява публично заседание:

 • Дата за отваряне на ценовите предложения: 03.10.2016 г.
 • Час  за отваряне на ценовите предложения: 10.00 часа
 • Място на отваряне на ценовите предложения: Областна администрация – Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ № 1, втори етаж, Заседателна зала.

 

12.09.2016г. 16:10ч.
До всички заинтересовани лица!

На основание чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръки и одобрената документация за участие в открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на нов и възстановяване на съществуващи хидравлични прагове – проект и СМР, за подобряване работата на шахтови кладенци (ШК) за водоснабдяването на гр. Кричим”, както и във връзка с Решение № РД-20-77/16.08.2016 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, заинтересованите лица се уведомяват за датата, часа и мястото за отваряне на  офертите, както следва:

 • Дата за отваряне на офертите: 15.09.2016 г.
 • Час  за отваряне на офертите: 10.00 часа
 • Място на отваряне на офертите: Областна администрация – Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ № 1, втори етаж, Заседателна зала.

 

16.08.2016г. 18:30ч.
До всички заинтересовани лица!

Във връзка със забележки, изпратени по електронната поща, относно текстове в Указания за участие в открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на нов и възстановяване на съществуващи хидравлични прагове – проект и СМР, за подобряване работата на шахтови кладенци (ШК) за водоснабдяването на гр. Кричим”,  е прието Решение РД-20-77/16.08.2016г. за одобряване на обявление за изменение и допълнителна информация.

С Решението са нанесени корекции в официалния раздел на АОП и  публикувани на сайта на Областна администрация Пловдив, рубрика „Профил на купувача“.

 

 1. Решение за откриване
 2. Обявление
 3. Документи за участие
 4. Решение за промяна
 5. Разяснения
 6. Протоколи
 7. Решение за класиране
 8. Информация за гаранции
 9. Информация за сключен договор
 10. Договор
 11. Информация за извършени плащания
 12. Информация за изпълнен договор
 13. Уведомление за прекратяване;


Рег. номер в АОП: 00799-2016-0001

Създаден на: 02.08.2016г.

Процедура: Публично състезание

Краен срок за подаване на оферти или заявления за участие:

Последна актуализация на: 19.12.2016г. 16:12ч.

Състояние: ПРЕКРАТЕНА!

Последна редакция на 30 януари, 2019 в 12:35

Skip to content https://www.livechatalternative.com/