Новини, ЮЦРП

Областният управител Здравко Димитров председателства заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен район в гр. Хисаря

Областният управител Здравко Димитров председателства заседанието на Регионалния съвет за развитие /РСР/ на Южен централен район /ЮЦР/, което се проведе на 09 и 10 септември 2016 г. в град Хисаря. На него присъстваха представители на министерства, областните управители на областите от Южен централен район, кметове и представители на общините от района, представители на синдикални и браншови организации, на висшите учебни заведения, и представители на НПО.

На проведеното заседание Регионалният съвет за развитие определи свои представители в състава на Комитета за координация на прилагането на подхода Водено от общността местно развитие, както следва:

  • Красимир Даскалов – кмет на община Девин за представител, г-н Емил Караиванов – кмет на община Асеновград и г-н Емил Кабаиванов – кмет на община Карлово за негови заместници.

По време на заседанието г-н Недялко Славов – областен управител на област Смолян запозна присъстващите с проблемите относно финансирането на Национална астрономическа обсерватория „Рожен“. РСР взе решение да информира компетентните органи за проблема. Също така Съвета взе решение представителят в Комитета за наблюдение на ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014-2020 г. да изложи проблема на заседание на Комитета.

Г-жа Даниела Опълченска – секретар на РСР на ЮЦР и началник отдел „СПКРР-ЮЦР“ в МРРБ представи кратка информация за състоянието и тенденциите в демографското развитие на общините от Южен централен район.

Д-р Емилия Войнова – директор на дирекция „Стратегическо планиране и демографска политика“ в Министерство на труда и социалната политика представи последни и актуални данни за демографските процеси в страната и ЮЦР.

Д-р Татяна Ангелова – представител на Български съюз по балнеология и Спа туризъм информира за наличните ресурси и възможности за пълноценно използване на минералните води в ЮЦР.

Инж. Величко Величков – изпълнителен директор на сдружение „Българска асоциация по подземните води“ запознае с наличието и използването на минералните води в община Минерални бани. Кметове от ЮЦР, на чиято територия има находища на минерални води представиха проблемите при оползотворяването им.

На заседанието г-н Рангел Райчев – представител на Регионално управление на образованието – Пловдив запозна присъстващите със задълженията на областните и общинските органи на управление и взаимодействието им с институциите в системата на предучилищното и училищното образование съгласно Закона за предучилищно и училищно образование, в сила от 01.08.2016 г.

Старши комисар Александър Джартов от ГДПБЗН-МВР от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерския съвет представи задълженията на областните и общински администрации, съгласно Закона за защита при бедствия, в сила от 22.06.2016 г.

Проф. Веселина Троева – изпълнителен директор на „Национален център за териториално развитие“ ЕАД информира присъстващите за изготвения проект на Наредба за условията, реда и сроковете за изготвяне, съгласуване, приемане, актуализиране и изпълнение на концепцията и схемите за пространствено развитие по чл.7 б-г от Закона за регионално развитие.

Бе обсъдено постъпилото предложение от сдружение „Форум гражданско участие“ за по-ефективно участие на Регионалните съвети за развитие в процеса на регионална координация и наблюдение на изпълнението на програмите, съфинансирани от фондовете на Европейския съюз.

Информация за изпълнение на решенията на РСР на ЮЦР от предходни заседания бе представена от г-жа Даниела Опълченска – началник отдел СПКРР-ЮЦР – Пловдив и Секретар на РСР на ЮЦР.

Регионалния съвет за развитие на Южен централен район обсъди и прие проект на Годишна индикативна програма за дейността си през 2017г.

Последна редакция на 16 юни, 2017 в 16:06

Skip to content https://www.livechatalternative.com/