Съобщения

Съобщение по процедура: 00799-2016-0001

До всички заинтересовани лица!

 

На основание чл. 53 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръки и одобрената документация за участие в открита процедура по ЗОП за избор на изпълнител на обществена поръчка с предмет: „Проектиране, упражняване на авторски надзор и изпълнение на СМР на обект: „Изграждане на нов и възстановяване на съществуващи хидравлични прагове – проект и СМР, за подобряване работата на шахтови кладенци (ШК) за водоснабдяването на гр. Кричим”, както и във връзка с Решение № РД-20-77/16.08.2016 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация, заинтересованите лица се уведомяват за датата, часа и мястото за отваряне на  офертите, както следва:

  • Дата за отваряне на офертите: 15.09.2016 г.
  • Час  за отваряне на офертите: 10.00 часа
  • Място на отваряне на офертите: Областна администрация – Пловдив, гр. Пловдив, пл. „Никола Мушанов“ № 1, втори етаж, Заседателна зала.

[wc_fa icon=“info-circle“ margin_left=““ margin_right=““][/wc_fa] Пълна информация за процедура 00799-2016-0001.

https://www.livechatalternative.com/