Обява за конкурс за длъжността „Младши експерт“ в Областна администрация – Пловдив (Обновена на 15.11.2016г. 14:03ч.)

СПИСЪК С РЕЗУЛАТИ ОТ ТЕСТА

За длъжността  младши експерт в отдел КЕИ  –  Дирекция  “АКРРДС” на Областна администрация – гр. Пловдив

 1. Галина Здравкова Шаламанова – 13 т.
 2. Таня Георгиева Ангелова –     13 т.
 3. Гергана Валентинова Власева –    11 т.
 4. Анита Мирославова Димитрова  – не се явила
 5. Нъшан Якоб Деркалестаниан –  30 т.
 6. Елисавета Алексиева Пееева – не се явила
 7. Явор Акселов Буков –  не се явил
 8. Димитър –Васко Красимиров Алексов – не се явил
 9. Радослав Тодоров Чуков – 28 т.
 10. Добрин Пеев Костов – 19 т.
 11. Петър Вангелов Къртичев – 12 т.
 12. Весела Кръстева Грудева – 20 т.
 13. Ивайло Евгениев Василев – 23 т.
 14. Пламена Василева Арсенова – не се явила
 15. Георги Ангелов Арсенов – не се явил
 16. Албена Георгиева Попова- Хаджиева – 27 т.

Съгласно протокол № 1 от 03.11.2016г. на конкурсната комисия, определена със заповед ЧР-22-9 от 18.10.2016 г. на Областния управител на област Пловдив, минималният резултат, при който кандидатите се допускат до интервю е 25 точки.

Интервюто ще се проведе на  18.11.2016 г. от 10:30 ч. в сградата на Областна администрация Пловдив.  

Председател на Комисията: (п)

 


СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ  КАНДИДАТИ
За длъжността  Младши експерт в отдел КЕИ – Дирекция “ АКРРДС“ в Обща администрация на Областна администрация  гр. Пловдив

Въз основа Протокол от №1 от 03.11.2016 г. на конкурсната комисия, определена със заповед № ЧР-22-9 от 18.10.2016 г. на Областния управител на област Пловдив:

 І.     Допускат се до конкурс следните кандидати:

 1. Галина Здравкова Шаламанова
 2. Таня Георгиева Ангелова
 3. Гергана Валентинова Власева
 4. Анита Мирославова Димитрова
 5. Нъшан Якоб Деркалестаниан
 6. Елисъвета Алексиева Пеева
 7. Явор Акселов Буков
 8. Димитър – Васко Красимиров Алексов
 9. Радослав Тодоров Чуков
 10. Добрин Пеев Костов
 11. Петър Вангелов Къртичев
 12. Весела Кръстева Грудева
 13. Ивайло Евгениев Василев
 14. Пламена Василева Арсенова
 15. Георги Ангелов Арсенов
 16. Албена Георгиева Попова- Хаджиева

Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 11.11.2016 година от 10:00 часа  в сградата на Областна администрация – гр. Пловдив.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :     /П/

Документи за подготовка и участие в конкурс за длъжността „младши експерт” в отдел „Координация и европейска интеграция”

 1. Конституция на Република България;
 2. Закон за държавния служител;
 3. Закон за администрацията;
 4. Закон за регионалното развитие;
 5. ПМС № 129 от 26.06.2012 г., обн., ДВ, бр. 49 от 29.06.2012 г., в сила от 1.07.2012 г.:
 • Наредба за условията и реда за оценяване изпълнението на служителите в държавната администрация;
 • Наредба за длъжностните характеристики на държавните служители;
 • Наредба за прилагане на класификатора на длъжностите в администрацията
 1. Класификатор на длъжностите в администрацията;
 2. Областна стратегия за развитие на област Пловдив 2014-2020 г.;
 3. Политиките на ЕС. Как работи Европейският съюз. Пътеводител за европейските институции – статут и дейност на Европейската комисия, Европейския парламент, Съвета на Европейския съюз и Европейския съвет;
 4. Цели и инструменти на Европейската регионална политика;
 5. Видове актове на Европейския съюз;
 6. Оперативните програми на Република България за програмен период 2014-2020 г.
 7. Устройствен правилник на Областните администрации;
 8. Структура на Областна администрация – Пловдив; Съвети и комисии към Областна администрация – Пловдив;
 9. Национални и областни стратегии, свързани със секторните политики в Република България;

 

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВА КОНКУРС

ЗА  ДЛЪЖНОСТ „Младши експерт“
в Отдел „Координация и европейска интеграция“, с месторабота в Областна администрация Пловдив, щатни бройки: 1 при следните условия:

1. Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

 • образование: Бакалавър;
 • професионален опит – 0 години;
 • минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.

2. Специфични изисквания за конкурсната длъжност:

Име на изискване

Нормативен акт

степен на оразование – бакалавър
минимален професионален- не се изисква
минимален ранг за заемане на длъжността-VМ
вид правоотношение – служебно

3. Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • съгласно утвърдена длъжностна характеристика

4. Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест
 • Интервю

5. Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
 • Заявление за участие в конкурс;
 • Копие от диплома;
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж;
 • Копие от документи за придобита професионално-квалификационна степен;
 • Копие от лична карта;

6. Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 28.10.2016г., в сградата на Областна администрация Пловдив, на адрес пл.“Никола Мушанов“ 1.

7. Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет страница: www.pd.government.bg, както и на Таблото на областна администрация Пловдив.

8. Описание на длъжността: Подпомага ръководството на администрацията, дирекцията и отдела при провеждането на държавната политика за европейско развитие на България и област Пловдив.

9. Размер на основната заплата, определена за длъжността – 420лв.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017