Новини

Областна администрация успешно внедри модел за управление на качеството CAF

В край на юли Областна администрация – Пловдив успешно внедри интегрирана система за планиране, изпълнение и управление на качеството на административната дейност CAF 2013. Моделът CAF е достъпен и проектиран за употреба от публичния сектор. „Това е лесно приложим инструмент, чрез който се извършва оценка отвътре и е катализатор за подобряване на администрацията. Трябва да се отчете  мотивацията, с която се подходи и  изказаните искрени становища и желание за постигане на усъвършенстване на Областна администрация. Самото участие на членовете на групата по самооценка е израз на ангажимент и социална отговорност, не само към администрацията, но и към държавата“, заяви Лидия Гимишева, директор АПОФУС и лидер на групата по самооценка.

Като организация, Областна администрация – Пловдив има амбицията да се развива по пътя на усъвършенстване на изпълнението и желание за въвеждане на култура на организационно съвършенство. Извършената самооценка и анализ на резултатите показват много добро ниво на покритие на общата рамка на модела CAF в Областна администрация – Пловдив.

В процеса на самооценката изпъкнаха няколко подкритерии, които могат да се определят като силни страни. Като благоприятстващ фактор се определя Лидерството, защото ръководителят управлява организацията и изпълнението на нейните функции и цели в процес на непрекъснато усъвършенстване. Той трябва да притежава силно изразена мотивация и подкрепа към хората с ярък личен пример. На следващо място е фактора Хора. Компетенциите на служителите се развиват и използват за постигане на целите. Установено е подобряване на човешките ресурси в съответствие с процеса на стратегическо планиране. Като силна страна може да се посочи критерий Партньорства и ресурси. Областна администрация – Пловдив развива и управлява партньорства с организации, наличие на множество споразумения и проекти. Създадени са отношения с гражданите и потребителите на услуги, високо ниво на обществена подкрепа, изграден е позитивен обществен имидж, открито управление, отлични взаимоотношения с институции и високопоставени държавници, стриктна финансова дисциплина и контрол на бюджета, подобрено управление на инфраструктурата през последната година, отлични резултати от социалната отговорност и ключови резултати от изпълнението. При измерване на възприятията се отчитат подобряващи се тенденции, като повечето от установените цели са постигнати. В спазване на демократичните принципи е засилена ангажираността към обществото, местната икономика и социални събития.

Анализът на ключови резултати показа значителен успех и всички цели постигнати. В подкрепа на това са множество награди, грамоти и признания от национални и международни организации. На ниво ефикасност също се отчитат подобряващи се тенденции. Провеждането на регионална политика за осъществяване на държавно управление по места и за осигуряване на съответствие между националните и местните интереси, се осъществява съвместно със заинтересованите и отговорните за това лица.

Създадена е  нова култура и готовност за иновации, чрез обучение и фокусиране върху стратегическото мислене и планиране.

Продължават  активните действия при интегриране на стратегията за електронно правителство, развитието на Комплексно-административно обслужване (КАО) и електронен обмен на информация с другите институции и тясно комуникиране на внедряването на електрони услуги с общините и териториалните звена на институциите, където вече има значителен напредък.

Лидия Гимишева,
Директор АПОФУС – лидер на групата по самооценка

Skip to content https://www.livechatalternative.com/