Решения, Съобщения, Транспорт

Решение № РД-20-110/27.09.2017г.

Относно: Формално съгласие за удължаване срока на действие на Договор № 499/27.09.2013 г., сключен между община Първомай и ДЗЗД „Стойчев и партньори” за обслужване на маршрутните разписания на действащите автобусни линии от Републиканската транспортна схема (РТС) и Областната транспортна схема (ОТС), квота на Община Първомай, както и от действащата Общинска транспортна схема на Община Първомай до 6 (шест) месеца, считано от 28.09.2017 г., или до избран изпълнител в резултат на проведена процедура за възлагане на обществена поръчка под ИД № 00646-2017-0006/26.07.2017 г. на АОП при условията и реда, определени с Регламент (ЕО) №1370/2007 на ЕП И СЕ и Глава втора, Раздел I от Наредба № 2 от 15.03.2002 г. на МТ, което от двете събития настъпи по-рано.

Решение № РД-20-110/27.09.2017г.

Skip to content https://www.livechatalternative.com/