Акцент, Новини, ЮЦРП

В Кърджали, зам. областният управител Петър Петров, участва в Регионален съвет за развитие на ЮЦР

На 23 октомври 2017 г., в Кърджали се проведе Регионален съвет за Развитие на Южен централен район.

Домакин на форума беше областният управител на Кърджали – Никола Чанев. В работата на съвета участваха зам.-министърът на културата Румен Димитров, областният управител на Пазарджик Стефан Мирев, заместник-областните управители на Пловдив, Хасково и Смолян – Петър Петров, Стефка Здравкова и Валентин Гърбелов,  кметове на общини от петте области, синдикати, работодателски организации, представители на висши учебни заведения  и медии.

След откриването на съвета от г-н Чанев,  представителят на Агенция Стратегма г-жа Станка Делчева, представи  резултатите от извършената междинна оценка на Регионалния план за развитие на ЮЦР за 2014-2020 г. След проведеното обсъждане, общият извод беше,  че Южен централен район е привлекателно място за живеене, бизнес и туризъм, с по-добри условия за комуникация и съхранено природно и културно наследство. Трите стратегически цели в плана за развитие до 2020 година бяха формулирани като:

  1. Икономическо сближаване в национален и вътрешнорегионален план, базирано на щадящо ползване на собствените ресурси;
  2. Социално сближаване и намаляване на междуобластните неравенства чрез инвестиции в човешкия капитал и социалната инфраструктура;
  3. Развитие на транспортното и транснационално сътрудничество и превръщането му в двигател за икономическо и социално развитие и сближаване;
  4. Балансирано териториално развитие чрез укрепване на градовете- центрове, подобряване свързаността на района и качеството на средата в населените места.

По следващата точка, Регионалният съвет за развитие на Южен централен район гласува единодушно подкрепа за финансиране строителството на обходния път на Кърджали. Проектът представи областния управител Никола Чанев, който обоснова предложението за подкрепа с необходимостта от извеждане на транзитния автомобилен трафик от центъра на града, нарастващия риск от ПТП и замърсяването на въздуха. „Околовръстното е важна част от съставната инфраструктура на трансевропейски коридор № 9 и представлява конкурентно трасе за връзка между Балтийско и Средиземно море през българска територия. Нищо повече, обходният път трябва да бъде национален приоритет, тъй като касае развитието на икономиката, транспорта, екологията и туризма в граничния район между България и Гърция и е свързан с привличане на инвестиции, нови работни места и по-висок стандарт на живот“, изтъкна Чанев.

По време на заседанието бе приет и проект на Годишната индикативна програма за дейността на РСР на ЮЦР за 2018 г. През втората половина на следващата година, Област Хасково ще бъде домакин на Регионалния съвет за развитие.

 

Галерия

 

Skip to content https://www.livechatalternative.com/