Зам. областният управител Петър Петров взе участие в Десетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

На 7 ноември, в хотел „Хилтън“ в София,  се проведе Десетото заседание на Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Региони в растеж-2014-2020 г.“. Представител на Областна администрация – Пловдив беше зам. областният управител Петър Петров. Заседанието беше открито от заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството и ръководител на Управляващия орган на ОПРР Деница Николова.

„През следващата година се очаква да бъде обявен за кандидатстване целият ресурс по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г., който е на стойност малко над 3 млрд. лв.“, каза министър Николова и отчете успешното  изпълнение на програмата.

Към настоящият момент е договорен 65% от ресурса на ОП „Региони в растеж“ или около 2 млрд. лв. Разплатени са 20% от средствата по сключените договори.

Зам.-министър Николова посочи, че са стартирали редица проекти по интегрираните планове за градско развитие в 39-те големи града на страната. Сключени са и голям брой договори с 28-те по-малки общини – бенефициенти по проекти, свързани с енергийна ефективност на многофамилните и публични сгради, модернизация на професионалното образование, свързаността в регионите. Една от най-успешните мерки е по линия на рехабилитацията на републиканската пътна мрежа, където е договорен 100% от разполагаемия ресурс. На 87% е договорен и ресурса по мярката за модернизация на учебните заведения в страната, на 98% – финансирането на мерки за енергийна ефективност в по-малките населени места. През следващите месеци се очаква и е необходимо обемът на сертифицираните разходи да нарасне в пъти.

Деница Николова обяви, че през следващата година ще бъдат осигурена възможност за инвестиране на 174 млн. лв. за изпълнение на проекти, свързани с изпълнение на мерки за деинституционализация на възрастни хора и хора с увреждания. Ще бъде предоставена и възможност за кандидатстване по мярката за подкрепа на туристическия сектор. По-малките общини ще могат да кандидатстват за допълващо финансиране по мерките за енергийна ефективност. В сектор „Здравеопазване“ предстои да започне и изпълнението на мярката за модернизация на спешната помощ в цялата страна. Към настоящият момент се изпълнява стриктен график с Министерството на здравеопазването за наваксване на забавите, свързани с приемането на новия стандарт за спешна помощ, стана ясно на заседанието. Той е свързан и с обследване на всички спешни центрове в страната. „Имаме своите притеснения, защото до края на 2018 г. трябва да отчетем резултати, но вярвам, че Министерството на здравеопазването и консултантът по проекта ще направят всичко възможно да подадем проекта на време“, заяви Николова.

„2018 г. е ключова за изпълнението на програмата, по която трябва да покажем изпълнение на конкретни цели“, напомни още ръководителят на Управляващия орган на ОПРР.

Пред участниците в Комитета за наблюдение, Аурелио Сесилио – началник на отдел в ЕК, отбеляза, че Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. се развива много добре по отношение на усвояване на средствата. Той подчерта важността на програмата в изпълнение на кохезионната политика на ЕС, която има за цел да подобри условията за живот на гражданите и да намали социалните неравенства между България и страните от ЕС, както и вътрешните различия между регионите. Според него България ще има добра възможност по време на шестмесечното председателство на Съвета на ЕС да покаже своя успех и напредък, свързан с постигане на тези цели, както и какво въздействие има кохезионната политика върху икономиката и социалния напредък в страната. По думите му изпълнението на програмите е от изключително значение за бъдещето на кохезионната политика в ЕС след 2020 г. и само с успешно изпълнение на инвестициите ще можем да аргументираме бъдещото си участие в нея.

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017