Акцент, Новини, Съобщения

Областният управител организира Кръгла маса на тема: Водоснабдяването от каскада „Доспат – Въча“

Областният управител организира Кръгла маса-дискусия на тема: Водоснабдяването на гр. Пловдив и населените места от област Пловдив от каскада „Доспат – Въча“предпоставка за подобряване качеството на живот и съществен фактор за устойчиво икономическо развитие на региона“.

Кръглата маса, на която са поканени народните представители на 16 и 17 мир, представители на МОСВ, МРРБ, БД ИБР – Пловдив, РИОСВ, ВиК, кметовете на общините Пловдив, Кричим, Перущица, Стамболийски, Родопи, Марица, Куклен , Тракия икономическа зона, КНСБ, АИКБ, КИИП, сдружение „Бизнесът за Пловдив“,  неправителствени организации и граждани, които имат отношение към чистотата на водата в населените места от региона ще се състои на 17 юни 2019г. от 10.00 часа в заседателната зала на 2 ет. в Областна администрация-Пловдив, пл. Никола Мушанов №1, гр. Пловдив.

Качеството на обществените услуги определя облика и възможностите за икономическо развитие на всеки един регион, община и населено място. Основно място в този сектор заема дейността ВиК, чрез която се предоставя най-важната и жизнено-необходима услуга на обществото – доставката на питейна вода и отвеждането на отпадъчните води. Дейността и качеството на тази услуга касае всеки един от нас, жители и гости на съответните населени места, нашите домакинства, промишлеността и останалите дейности в сферата на обществени услуги.

Обезпечаването на качествена питейна вода има пряко отношение подобряване условията на живот, здравето и живота на населението, възможността за нормално функциониране на местната икономика и привличане на нови инвестиции за нейното развитие.

През 2013г. Асоциация по ВиК – Пловдив прие Генерален регионален план за водоснабдяване и канализация за обособената територия на „ВиК” ЕООД – гр. Пловдив, който се явява основния стратегически документ за планиране развитието на ВиК инфраструктурата на територията на област Пловдив. В този документ  обект „Водоснабдяване на гр. Пловдив и околните общини от каскада Доспат-Въча” е включен в средносрочната инвестиционна програма, с програмен хоризонт за реализация и въвеждане в експлоатация 2020-2027г.

Отчитайки изключителната обществената значимост на обекта, през предходните години същият е определен за приоритетен обект в Регионалния план за развитие на регион Централна южна България и Областната стратегия за развитие на област Пловдив.

Ускорените темповете на икономическото развитие гр. Пловдив и околните населени места през последните години изисква отговорен подход и адекватно планиране развитието на този важен отрасъл, повишаване качеството и ефективността на услугите които същият предоставя.

Предвид важността на предвидената темата за обсъждане и съобразявайки се с Вашата обществена и професионална ангажираност съм нея, Ви каня за участие в планирания форум, като считам, че личното Ви участие ще спомогне за ползотворността на планирания диалог и проведените дискусии.

Ваня Трингова
Връзки с обществеността
Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605567

Skip to content https://www.livechatalternative.com/