Регионалният съвет за развитие на ЮЦР обсъди предложенията за ново райониране на България

Регионален съвет за развитие на ЮЦР се състоя на 29-ти март в Пазарджик. Той се проведе под председателството на областния управител на Пазарджик – Стефан Мирев. В заседанието участваха  заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството – Деница Николова, представители на министерства, областни управители, кметове на общини, представители на бизнеса, научната общност и неправителствения сектор от Южен централен район. Областна администрация – Пловдив беше представена от зам. областният управител Петър Петров и началникът на отдел Координация и европейска интеграция – Снежана Александрова. Заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деница Николова представи трите варианта за ново статистическо райониране на страната и коментира силните и слаби страни на проектите.

Два от вариантите за ново райониране на страната предвиждат запазване обхвата на сегашния Южен централен район за планиране с областите Пазарджик, Пловдив, Смолян, Кърджали, Хасково, а т.нар. „вариант 2“ разглежда включването към на тях и на област  Стара Загора, което срещна подкрепа от членовете на съвета за развитие. Новото райониране цели развитие на регионите и техния потенциал според природните дадености, разположение, транспортни връзки, спецификата на центровете за растеж и периферията. „Финансирането от ЕС  в момента е концентрирано главно в големите градове, което обаче увеличава дисбаланса с малките населени места. Това налага подход, чрез предефиниране на районите, които да ползват допълнителен ресурс от държавата и други финансови източници извън ЕС, за по-добро икономическо развитие“, каза зам. министър Николова.

Областният управител Стефан Мирев получи подкрепата на РСР на предложение за осигуряване на финансови средства в бюджетите на Областните администрации за почистване на речните корита извън урбанизираните територии. Съветът подкрепи и предложението на кмета на община Кричим за осигуряване на целеви средства в бюджета на Областна администрация Пловдив за изграждане на система за оповестяване. Предвижда се тя да  включва яз. Кричим, гр. Кричим и населените места в поречието на р. Въча до вливането й в р. Марица.

Галерия

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017