Кариери, Съобщения

Обява за конкурс за длъжността Старши експерт в Отдел „Държавна собственост и регионално развитие“ (Обновена на 16.05.2018г. в 15:40ч.)

 Обновена на 16.05.2018г. 15:40ч. 

СПИСЪК С РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ТЕСТА

За длъжността  Старши експерт в отдел ДСРР – Дирекция “АКРРДС“ в  Областна администрация  гр. Пловдив

 1. Георги Щерев Вълев – 13т.
 2. Павлина Валентинова Иванова – 6т.
 3. Вероника Димитрова Сертова – 12т.
 4. Манол Петков Митев – 16т.
 5. Мария Сашкова Гуглева – 21т.
 6. Таня Георгиева Стайковска – не се явила
 7. Анелия Трифонова Тодорова – 13т.
 8. Иван Александров Джонев – не се явил

Съгласно Протокол от №1 от 02.05.2018 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № ЧР-22-3 от 12.04.2018 г. на Областния управител на област Пловдив, минималният резултат, при който кандидатите се допускат до интервю е 25 точки.

ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯТА :     /П/


 Обновена на 03.05.2018г. 15:10ч. 

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ

За длъжността Старши експерт в отдел ДСРР – Дирекция “АКРРДС“ в Областна администрация гр. Пловдив

Въз основа Протокол от №1 от 02.05.2018 г. на конкурсната комисия, определена със Заповед № ЧР-22-3 от 12.04.2018 г. на Областния управител на област Пловдив:

І. Допускат се до конкурс следните кандидати:

 1. Георги Щерев Вълев;
 2. Павлина Валентинова Иванова;
 3. Вероника Димитрова Сертова;
 4. Манол Петков Митев;
 5. Мария Сашкова Гуглева;
 6. Таня Георгиева Стайковска;
 7. Анелия Трифонова Тодорова;
 8. Иван Александров Джонев;

II. Посочените кандидати трябва да се явят на тест на 15.05.2018 година от 10:00 часа в сградата на Областна администрация – гр. Пловдив.

Председател на комисията : /п/

Необходима литература:

 1. Конституцията на Република България;
 2. Закон за държавния служител;
 3. Закон за администрацията;
 4. Закона за обществените поръчки;
 5. Закона за държавна собственост;
 6. Закона за общинска собственост;
 7. Устройствен правилник на областните администрации;
 8. Закон за устройство на територията

Областен управител на област Пловдив

На основание чл.10а, ал.2 от ЗДСл, във връзка чл.14, ал.1 и ал.2 от Наредбата за провеждане на конкурсите за държавни служители

ОБЯВЯВАМ КОНКУРС:

За длъжността Старши експерт в Отдел „Държавна собственост и регионално развитие“.

Брой обявени щатни бройки: 1.

Минимални изисквания, предвидени в нормативните актове за заемане на конкурсната длъжност:

 • образование: Бакалавър
 • професионален опит: 1 година;
 • минимален ранг за заемане на длъжността: V младши.
 • Вид правоотношение – служебно

Специфични изисквания за конкурсната длъжност:

Име на изискване Нормативен акт
Заявление за участие в конкурс НПКДС
Декларация по чл.17 от НПКДС НПКДС
Копие от диплома НПКДС
Копие от придобита образователн – квалификационна степен НПКДС
Копие от документи, удостоверяващи продължителността на трудов или служебен стаж НПКДС
Копие от лична карта НПКДС

Допълнителни изисквания за заемане на длъжността, съгласно утвърдена длъжностна характеристика:

 • Професионална област – устройство на територията, инвестиционно проектиране, стопански и правни науки;
 • Компютърна компетентност – MS Office (Windows), Internet

Начин за провеждане на конкурса:

 • Тест;
 • Интервю;

Необходими документи, които кандидатите следва да представят за участие в конкурса:

 • Декларация по чл.17, ал.2, т.1 от НПКДС;
 • Заявление за участие в конкурс;
 • Копие от диплома;
 • Копие от документ, удостоверяващ трудов или служебен стаж;
 • Копие от документи за придобита професионално-квалификационна степен;
 • Копие от лична карта;

Документите следва да бъдат представени лично или чрез упълномощено лице с нотариално заверено пълномощно до 23.04.2018г. включително, в сградата на Областна администрация Пловдив, на адрес гр. Пловдив, пл. „Н. Мушанов“ 1.

Списъците и други съобщения във връзка с конкурса ще се обявяват на Интернет  страница: http://www.pd.government.bg/, както и на таблото на Областна администрация Пловдив.

Описание на длъжността: На експертно ниво, подпомага изпълнението и осъществяването на правомощията и функциите на Областния управител в областта на регионалното развитие, държавната собственост, устройство на територията, инвестиционното проектиране и строителството.

Минимален размер на основна месечна заплата – от 510лв. до 1150лв.

Последна редакция на 16 май, 2018 в 15:50

Skip to content https://www.livechatalternative.com/