Работна среща, свързана с усъвършенстване на работните процеси по предоставяне на административните услуги се проведе в ОА-Пловдив

Във връзка с решение № 704 на МС от 5-ти октомври 2018 г. за приемане на мерки за трансформация на модела на административно обслужване и намаляване на административната тежест пред гражданите и бизнеса, както и създаване на по-добри условия за икономическа и инвестиционна дейност, в сградата на Областна администрация – Пловдив се проведе работна среща с представители на общините от региона. Според Програмата на правителството е необходима трансформация на административното обслужване и превръщането на удостоверителните услуги за гражданите и бизнеса във вътрешно-административни услуги. Целта е също да бъдат  премахнати  нормативните пречки за въвеждане на комплексното административно обслужване и усъвършенстване на работните процеси по предоставяне на административни услуги.

На работната среща присъстваха 25 представители – секретари на общини и IT специалисти  от 13 общини. Те бяха приветствани от областния управител Здравко Димитров, който подчерта, че електронното управление е единствения начин за по-бързо и ефективно управление на институциите и пожела успех на участниците в срещата. Главният секретар на Администрацията – Борислав Димов представи на присъстващите експертите от ОА-Пловдив Анжела Костадинова – гл. експерт в отдел ДСРР и Венелин Христов – гл. експерт „Информационно обслужване“, като им благодари за работата върху Програмата и подготвената презентация. Работната среща се проведе при следния дневен ред:

  1. Обсъждане на предложения за сключване на споразумение за предоставяне на вътрешно административни услуги между Областна администрация – Пловдив и общините, както и между самите общини и предприемане на действия за осигуряване на резултата от услугата по служебен път,
  2. Опростяване на вътрешния процес и взаимодействието с други администрации, чрез въвеждане на електронен обмен на данни между основните администратори на данни – бази данни и регистри за всички административни услуги;
  3. Въвеждане на служебно събиране на информация;
  4. Обмен на документи подписани с квалифициран електронен подпис.

След презентацията, беше взето решение за втора работна среща, на която отново да бъдат разяснени спецификите на електронното управление.

 

Галерия

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017