Акцент Новини

Редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК – Пловдив

На 18.02.2019 г. в Областна администрация – Пловдив се проведе редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, с Председател Областният управител на област Пловдив г-н Здравко Димитров и представители на 15 от общо 18 общини от областта или упълномощени техни лица.  

На събранието бяха приети единодушно от всички присъстващи членове на АВиК-Пловдив: Годишният отчет за дейността на Асоциацията по ВиК-Пловдив за 2018 г.; Годишният отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК-Пловдив за 2018 г.; Бюджета на Асоциацията по ВиК-Пловдив за 2019 г., съгласно писмо на МРРБ с вх. № АВК-02-9 от 10.01.2019 г., с което вноската на държавата в бюджета на Асоциацията по ВиК – Пловдив  за 2019 г. се равнява на 14 999.95  лв.

На редовното заседание на общото събрание  на АВиК – Пловдив, бе предложен за съгласуване и проект на Допълнително споразумение № 1 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги, подписан на 28.01.2016 г. между Асоциация по ВиК – Пловдив и „ВиК“ ЕООД – гр. Пловдив, предвид предстоящото кандидатстване на ВиК оператора по откритата процедура „Изграждане на ВиК инфраструктура“ по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ След проведено явно гласуване същият бе съгласуван от членовете на Асоциацията с 12 гласа „За“, а останалите 3 гласа – „Въздържали се“.

 По разглежданата точка г-н Атанас Калчев – кмет на Община Кричим отправи предложение за обсъждане и включване в текста на чл. 7.2 от проекта на Допълнителното споразумение № 1 към Договора, а именно: „ 7.2 (е) В случаите по чл.7.2 (д), изречение второ, в едномесечен срок от предоставяне пред Оператора от страна на собственика на Актива на доказателства за извършване на разходи за придобиване, включително чрез процедура по отчуждаване, на незастроени и застроени имоти, за учредяване на ограничени вещни права, както и на съпътстващи придобиването/отчуждаването/учредяването на правата разходи, Операторът заплаща на собственика на Актива пълния размер на тези разходи.“ Изказвания  по така предложения „срок“ направиха г-н Спартак Николов – управител на „ВиК“ ЕООД – Пловдив и инж. Петър Бояджиев – заместник-кмет на община Асеновград, който изрази становище, че е разумно този „срок“ да бъде например три месеца. Така направеното уточнение с предложение ще се разисква на следващо заседание на АВиК-Пловдив.     

Присъстващите членове на Асоциацията в точка други разгледаха и възможността за сформиране на работна група, с представители на АВиК-Пловдив, заинтересованите собственици на ВиК активи ( Областен управител и кметове на общини)  и „ВиК ЕООД“ –Пловдив по повод отправено предложение с вх. № АВК-02-57/22.11.2018г. от Областна администрация, касаещо уточняване собствеността на дълготрайни материални активи, представляващи ВиК мрежи и съоръжения.

Поради изчерпване на дневния ред, председателя на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив  г-н Здравко Димитров  закри заседанието

Последна редакция на 19 февруари, 2019 в 16:30

https://www.livechatalternative.com/