Съобщения

Регионален съвет за развитие на Южен централен район на 25 юни в Пловдив

На 25 юни от 11:00 часа в Университета по хранителни технологии – Пловдив, Аудитория „Хоризонт“, Блок 2 (вход от ул. „Янко Сакъзов“) ще се проведе 41-то съвместно заседание на Регионалния съвет за развитие и Регионалния координационен комитет на Южен централен район под председателството на г-н Здравко Димитров – Областен управител на област Пловдив.

На заседанието ще присъстват заместник-министри и представители на министерства, областните управители на областите от Южен централен район, кметове и представители на общините от района за планиране, ръководители на управляващите органи на оперативните програми, представители на синдикални и браншови организации и на НПО.

На заседанието ще бъдат представени: Напредъкът на проекта за водоснабдяване от каскада „Въча“; Годишен доклад за наблюдение на изпълнението на Регионалния план за развитие на Южен централен район 2014-2020 г.; Актуална информация за изпълнението на операциите и предстоящи процедури по оперативните програми, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ЕСИФ) за периода 2014-2020 г.; както и проектът STOB regions – унаследяване и трансфер на бизнес, съфинансиран от програма ИНТЕРРЕГ Европа.

https://www.livechatalternative.com/