Акцент Инициативи

Добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса чрез интерактивен двустранен процес

В периода април-септември 2019 година Консорциум в състав: СНЦ „Био-Б-Еко“- с. Борино, община Борино; Регионална Занаятчийска Камара – Пловдив и Областна администрация – Пловдив създаде „Пътна карта на икономическите политики за подкрепа и регулация на местното предприемачество в условията на глобализация на икономиката и цифровизация на бизнеса“ и „База-данни за структурите на гражданското общество, администрациите, публичните власти и социално-икономическите партньорства – роля, функции и адресация към предизвикателствата в местните общности“. Двата продукта са създадени по проект BG05SFOP001-2.009-0033 „Ефективното използване на местните икономически, природни и културни ресурси – резултат от адекватни политики и добро управление в партньорство с гражданите и бизнеса“, изпълняван с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез ЕСФ.

Пътната карта и базата-данни ще подпомогнат представителите на публичната власт, местните предприемачи, бизнес сдруженията и структурите на гражданското общество да се ориентират в политиките и регулаторната база, свързани с тяхната дейност, и да могат да се запознаят с правомощията на публичните власти и структурите на гражданското общество – участващи  във формирането и реализацията на политиките, свързани с развитието на местните занаяти, културата, продуктите и услугите на културния туризъм.

Пътната карта е публикувана на адрес – https://civildialogue.eu/index.php/patna-karta

Базата-данни с профили на представителите на гражданското общество в област Пловдив и област Смолян може да бъде намерена на – https://civildialogue.eu/index.php/civil-society

Като резултат от дейностите, също така,  бяха подготвени доклади –  относно възможности за подобряване на взаимодействието между администрациите, подкрепящи и регулиращи бизнеса с НПО, СИП и местните предприемачи в трите целеви сфери –   https://civildialogue.eu/index.php/civil-dialogue

В „Пътната карта“ и „Базата-данни“ се отчита, че В ИНТЕРНЕТ ПРИСЪСТВИЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ ВЛАСТИ И НПО ЛИПСВАТ ЦИФРОВИ МЕХАНИЗМИ ЗА ОБРАТНА ВРЪЗКА С ГРАЖДАНИТЕ И БИЗНЕСА И СТИМУЛИРАНЕ НА ГРАЖДАНСКИЯ ДИАЛОГ КАТО ИНТЕРАКТИВЕН ДВУСТРАНЕН ПРОЦЕС. Обикновено в сайтовете присъстват регламентираните раздели с описание на стандартизираните възможности по отношение на: „Достъп до информация“; „Хартата на клиента“ и „Сигнали за корупция“. Липсват канали за двустранен, цифров диалог – съответстващ на модерния стил и начин на живот на съвременните членове на гражданското общество. Повечето дискусии и обсъждания на политически програми и документи се организират „офлайн“. На сайтовете се обявяват и публикуват покани и дати за обсъждания и провеждания на фокус групи и дебати, като в повечето случаи липсва дори и възможността мнения и препоръки да бъдат изпратени на имейл-адреса.

В резултат на направените проучвания и събираната емпирична информация беше създаден сборник с препоръки. Компедиумът, съдържащ 5 броя препоръки – свързани с подобряване на предоставяните услуги и подкрепа на бизнеса; по-добра регулаторна среда е публикуван на адрес – https://www.civildialogue.eu/index.php/компендиум

Компедиумът с препоръки е адресиран и изпратен до всички администрации и публични власти, включени в Пътната карта /общо 120 институции/, а така също и до всички организации и сдружения /общо 100 представители на гражданското общество/ – представени в Базата-данни.

За преодоляване на технологичните предизвикателства на новото време и иницииране на по-широк обществен дебат през цифрови канали и електронни медии в края на годината ще се реализира третата дейност от проекта:
„Социални партньорства и обществени консултации в цифров формат – проектиране и моделиране на иновативни цифрови механизми за взаимодействие между публичните власти и местния бизнес в областните територии“.

В рубриката „Граждански диалог“ ще се публикуват постигнатите резултати – интерактивни, електронни канали за граждански обсъждания и дебати. Очаква се тези резултати, изводи и препоръки да подпомогнат разширяване възможностите на местните предприемачи за участие във формиране и реализацията на политиките за цифровизацията на културата, развитие на местните занаяти и предлагането на продуктите и услугите на културния туризъм.

Очакваме вашите мнения и препоръки относно възможностите за активизиране на гражданския диалог през цифрови комуникационни канали и социалните мрежи: bio_b_eko@abv.bg

Последна редакция на 24 септември, 2019 в 10:31

https://www.livechatalternative.com/