Приеха план-приема за учебната 2020-2021 година

В Областна администрация се проведе първото заседание на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Пловдив. То бе открито от заместник-областния управител Евелина Апостолова, която е и председател на комисията.

В него взеха участие началникът на РУО – Пловдив Иванка Киркова, експерти от управлението, представители на областна администрация, представители на общините на територията на област Пловдив, представителите на синдикатите, представителите на работодателските, неправителствени и браншови организации

Най-важната точка от дневния ред беше разглеждане, обсъждане, анализиране и приемане на предложенията за Държавния план-прием за държавните и общинските професионални гимназии, професионални училища и за паралелките за придобиване на професионална квалификация в основни, прогимназиални, средни общообразователни и специални училища за учебна 2020-2021 година  на територията на област Пловдив.

Началникът на РУО  Пловдив Иванка Киркова направи анализ на реализирания план-прием за настоящата 2019/2020 учебна година, като каза че изпълнението,  е  почти 100 %. Тя уточни, че за професионалните паралелки изпълнението е 59,82 %, при план  63% , а за профилираните 40.18% при план 37 %. По думите и плана за 2020-2021 година в процентно съотношение е 60,63 % за професионални и  39.37 % профилирани. 129 са професионалните паралелки с 5-годишно обучение, а 5 – с 3-годишно. 87 са профилираните паралелки, които ще приемат тази година седмокласници. Справката към момента показва, че завършващите са с 13 по-малко от миналата година – 5748 ученици.

На заседанието се подчерта и важността на дуалното образование, както и факта, че Пловдив област е с най-голям брой паралелки практикуващи по този механизъм. Те ще бъдат увеличение от 16 през учебната 2019/2020 г. на 23 през  2020/2021 учебна година.

Постоянната комисия по заетост прие единодушно държания план прием.

Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605512

Галерия

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017