Акцент, Новини, ЮЦРП

Заместник-областният управител Евелина Апостолова взе участие в първото за тази година заседание на Регионалния съвет за развитие на Южен централен регион за планиране

Кметът на община Пловдив Здравко Димитров бе избран за председател на Регионалния съвет

Днес се проведе първото дистанционно заседание на за планиране, съгласно новата нормативна уредба в областта на регионалното развитие. След като дневният ред на заседанието бе приет с мнозинство, Стефка Здравкова – областен управител на област Хасково и модератор на срещата даде думата на Деница Николова, заместник-министър на регионалното развитие и благоустройството, която отбеляза, че Регионалните съвети за развитие ще имат важна роля при селекцията на проектите с европейско финансиране и изпълнението на интегрираните мерки, свързани със спецификата на територията.

Съгласно дневния ред на заседанието, членовете на съвета пристъпиха към избор на председател на РСР. Последваха номинациите на г-н Димитър Здравков – кмет на община Садово и на инж. Пенка Ганева – кмет на община Хисаря, които предложиха г-н Здравко Димитров – кмет на община Пловдив, да председателства РСР на ЮЦР за планиране.

След анонимно гласуване от страна на членовете с право на глас, г-н Димитров бе избран единодушно за председател на съвета в следващите четири години. Последва и изборът на заместник-председател на РСР. След направена номинация на г-н Неби Бозов – кмет на община Сърница, който предложи кандидатурата на инж. Хасан Азис – кмет на община Кърджали за заместник-председател на съвета. Отново чрез анонимно гласуване инж. Хасан Азис бе избран за заместник-председател с мнозинство.

Новоизбраните председател и заместник-председател изказаха благодарност за гласуваното им доверие от членовете с право на глас в съвета.

След обсъждане и приемане на Вътрешни правила за работата на РСР на ЮЦР за планиране, последва предложение за промяна на представителите на РСР на ЮЦР в Тематичните работни групи за подготовка на новите програми за периода 2021-2027 г.

Г-жа Стефка Здравкова – областен управител на област Хасково, даде думата на г-н Димитров – кмет на община Пловдив и председател на РСР на ЮЦР за планиране, който призова за съдействие и съвместна работа между всички общини на територията на Южен централен регион.

Съгласно Закона за регионалното развитие РСР обсъжда и одобрява проекта на интегрираната териториална стратегия за развитие на региона за планиране от ниво 2, осъществява консултативна функция при изготвянето на плановете за интегрирано развитие на общините на своята територия и разглежда въпроси, свързани с цялостното развитие на  плановия район. Съветът изпълнява функции по управление, координиране, наблюдение и контрол на изпълнението на интегрираната териториална стратегия за развитие на съответния регион, участва в процеса на подбор на проекти, съфинансирани от Европейските структурни и инвестиционни фондове, от други европейски фондове и финансови източници, включително финансови инструменти, и от съответното национално съфинансиране и предоставя писма за подкрепа във връзка с участието на български партньори в проекти по програмите за трансгранично сътрудничество.

Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605512

Последна редакция на 04 февруари, 2021 в 10:02

Skip to content https://www.livechatalternative.com/