Постоянната комисия по заетост на област Пловдив одобри държавния план-прием за учебната 2021-2022 г

На проведеното първо заседание за тази година на Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие се прие  план-приема след 7 клас в неспециализираните профилирани и професионални гимназии, средните и обединените училища и за допълнителен държавен план-прием за учениците от обединените училища в XI клас за учебната 2021/2022 година  на територията на област Пловдив.

Заседанието, което се проведе онлайн, бе открито от заместник-областния управител Евелина Апостолова, която е и председател на комисията. В него взеха участие началникът на РУО – Пловдив Иванка Киркова, експерти от управлението, представители на областна администрация, представители на общините на територията на област Пловдив, представителите на синдикатите, представителите на работодателските, неправителствени и браншови организации.

Началникът на РУО Пловдив направи кратък анализ за учебната 2020-2021 г. Утвърденият държавен план-прием в 8 клас за учебната 2020/2021 г. област Пловдив общо е 222 паралелки, от които професионални паралелки 135 или 61,1 % и профилирани паралелки 87 или 31 %. Реализиран държавен прием в 8 клас за учебната 2020/2021 г. – 216 паралелки – от които професионални паралелки 131 или 60,1 % и профилирани паралелки 85 или 39,4%. «Което означава, че поставените цели са изпълнени почти на 100 % » –  отбеляза г-жа Киркова

Предложение за държавен план-прием в 8 клас за учебната 2021/2022 г. за област Пловдив, е  общо 235 паралелки, от тях 133 STEM /56.6%/, професионални паралелки 151 /64,26 %/, от тях 97 STEM /41,3 %/  и профилирани паралелки 84 /34,74 %/, от тях 36 STEM /15,3 %;

На заседанието се подчерта и важността на дуалното образование, което е и предпочитано от работодатели, които активно участват при практическото обучение.

Областна администрация – Пловдив
email: press@pd.government.bg
тел: +359 32 605512

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017