Акцент, Новини

Министърът на МОСВ подкрепи областния управител за недопускане на кариери в Белащица

Министърът на околната среда и водите Асен Личев подкрепи изразената от областния управител Ангел Стоев позиция за недопускане на нови проучвания на строителни материали в площ „Синигера“, Белащица.

На 18 ноември т.г. Стоев e изпратил писмо до МОСВ относно откриването на процедура по предоставяне на разрешение за проучване на строителни материали на съответната площ в землището на Белащица. В него той изразява подкрепата си за становището на кмета на община „Родопи“ Павел Михайлов  за недопускане на нови проучвания, с цел последващ добив на подземни богатства в района на селата Белащица, Брестник и Марково.

През предходните десетилетия в този район от държавата бяха предоставени две концесии на добив. Експлоатацията на съответните кариери доведоха до значителни екологични проблеми за населените места и предизвикаха силно обществено недоволство, аргументира се областният управител.

Замърсяването на въздуха с прах, шумът от машини и взривните работи в района съществено влошиха условията за живот и създадоха риск за здравето. В резултат на кариерната, преработвателна и транспортна  дейност състоянието на републиканските и местни пътища в района е крайно незадоволително. Областният управител изтъква като мотив за недопускане на разрешение, че добивът на подземни богатства в този район ще доведе до допълнителни вреди върху околната среда, здравето и условията на живот на хората, които ще бъдат по-големи от реалните ползи за държавата и община „Родопи“ от използването на тези природни ресурси.

Министърът на околната среда и водите, освен че подкрепя изразеното становище на областния управител, предлага практиката да се мултиплицира за цялата страна.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/