АВиК, Съобщения

Покана за редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК Пловдив

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИТЕ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В качеството си на Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив на основание чл. 198(в), ал.4, т.5, т.9 и т.10 от Закона за водите (ЗВ) и чл.16 т.2, в изпълнение на чл.9, ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК (ПОДАВиК), при непроменено разпределение на гласовете от предходното заседание, Ви уведомявам, че свиквам редовно заседание на общото събрание на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, което ще се проведе на 19.03.2020г. (четвъртък) от 10.00ч., в заседателната зала № 300, находяща се на III-етаж в сградата на Областна администрация – Пловдив, при следния дневен ред:

  1. Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по ВиК– Пловдив за 2019г.;
  2. Приемане на отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК– Пловдив за 2019г.;
  3. Приемане на бюджета на Асоциацията по ВиК– Пловдив за 2020г. (съобразно писмо на МРРБ вх. № АВК-02-2/15.01.2020г.);
  4. Обсъждане състоянието, поддръжката и експлоатацията на пречиствателните станции за отпадъчни води на обособената територия, обслужвана от ВиК ЕООД – Пловдив; 
  5. Други;

Актуалното разпределение на гласовете, определено по реда на чл. 8 от ПОДАВиК, е както следва: държавата притежава 35 на сто от гласовете в Общото събрание, община Пловдив – 32,18%, община Асеновград- 6,10%, община Брезово- 0,69%, община Калояново 1,13%, община Карлово – 4,98%, община Кричим – 0,80%, община Куклен – 0,61%, община Лъки – 0,28%, община Марица – 3,09%, община Перущица – 0,48%, община Първомай – 2,46%, община Раковски – 2,51%, община Родопи – 3,10%, община Садово – 1,48%, община Сопот – 0,94%, община Стамболийски – 1,98%, община Съединение – 0,99% и община Хисаря – 1,20%.

Напомням Ви, че съгласно разпоредбите на чл. 198(е) от ЗВ, представител на общината в асоциацията по ВиК е кметът на общината, а при невъзможност той да участва общинският съвет определя друг представител. Позицията и мандатът на представителя на общината в заседанията на общото събрание на асоциацията по ВиК се съгласуват по ред определен от общинския съвет.

При липса на упълномощен представител и/или предоставен мандат на представителя в общото събрание, полагащите се гласове на съответната община в общото събрание няма да бъдат зачетени при вземане на решения по точките от дневния ред на заседанието.

Вашето участие и предоставянето на мандат по определения от съответния общински съвет ред са от значение за наличието на кворум за провеждане на общото събрание на Асоциацията, както и за вземането на решения по въпросите от дневния ред на заседанието.

В изпълнение изискванията на чл. 10, ал.5, т.5 на ПОДАВиК, по въпросите от дневния ред предлагам следните решения:

По т. 1 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, във вр. с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив.

ПРИЕМА отчет за дейността на Асоциацията по ВиК– Пловдив за 2019г.

По т. 2 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: На основание чл. 26, ал. 3, във вр. с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив ПРИЕМА отчет за изпълнение на бюджета на Асоциацията по ВиК– Пловдив за 2019г.

По т. 3 от дневния ред:

РЕШЕНИЕ: На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ, във вр. с чл. 21, ал. 1, вр. чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив ПРИЕМА бюджета на Асоциацията по ВиК– Пловдив за 2019г.

Съгласно чл.10, ал.6 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по ВиК, материалите за заседанието ще Ви бъдат изпратени на официалната електронна поща и ще бъдат достъпни за запознаване на хартиен носител на адреса на управление на асоциацията – пл. Н. Мушанов № 1, гр. Пловдив.

От 09.40ч. до 09.55ч. преди откриване на заседанието на Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Пловдив в изпълнение на чл.12, ал.2 от ПОДАВиК, ще се извърши регистрация на присъстващите с право на глас и проверка на необходимия за провеждане на заседанието кворум, изискуем съгласно чл.198в, ал.7 от Закона за водите.

Припомням Ви, че съгласно чл.11, ал.1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация всеки от членовете на асоциацията има право да иска включването на допълнителни въпроси за обсъждане в дневния ред на общото събрание в установения от чл.11, ал.2 от Правилника срок. Според чл.11, ал.4 от Правилника, след изтичане на срока по ал.2 промени в дневния ред могат да се правят само с единодушното решение на всички членове на асоциацията.

Телефони за връзка и допълнителна информация:

  • Евелин Парасков – главен секретар на АВиК – Пловдив – 0885 012 186
  • инж. Митко Стойчев – 0888 333 136 или 032/605522;

Приложение:

С уважение,                                                             

ДАНИ КАНАЗИРЕВА                                              

Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия,

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

Последна редакция на 03 ноември, 2022 в 16:00

https://www.livechatalternative.com/