Акцент, Новини

Областна администрация – Пловдив се включва в Програмата „Старт на кариерата“

Областна администрация – Пловдив се включва в програмата „Старт на кариерата“ като работодател, който предлага едно работно място на длъжност „Младши експерт“. Той ще се занимава с обработка на документи във връзка с дейността на администрацията, ще се включи в  изготвянето на отчети и доклади, както и в предоставянето на административни услуги.

Кандидатите за това работно място следва да имат завършено висше образование до степен бакалавър или магистър по някоя от следните специалности – право, публична администрация, инженерно строителство, екология или икономика.

След подбор въз основа на утвърдени от министъра на труда и социалната политика критерии и провеждане на интервю от Областна администрация – Пловдив, един от регистрираните в дирекциите “Бюро по труда” безработни младежи ще бъде назначен на трудово правоотношение за срок от 12 месеца.

В срок до 14.09.2022 г., включително кандидатите следва да подадат по електронен път или на място в дирекция „Бюро по труда” по регистрация Заявление за кандидатстване по Програмата.

Повече за програмата „Старт на кариерата“

Позицията на младите хора на пазара на труда е специфична. След завършване на своето образование те се включват на пазара на труда, като в повечето случаи нямат трудов опит по придобитата специалност. Често им липсват необходимата информация и контакти за устройване на работа. В редица случаи работодателите отказват да ги наемат на работа, защото им липсва трудов стаж и съответно подходящи професионални компетенции и необходими трудови навици. Същевременно те са усвоили най-новото в областта на придобитата от тях професия, но не могат да го приложат. Тези две характеристики ясно изпъкват в позицията на завършващите младежи.

Ключов момент при създаването на възможности за младите хора да намерят своето място в обществото, да постигнат икономическа независимост и да се развият, е намирането на подходящо работно място. Обществото следва да предлага възможности за реализация на пазара на труда на младите хора, за предотвратяване на продължителната безработица, маргинализацията и социалното изключване. Чрез реализиране на различни възможности за младите хора за достъп до пазара на труда, се допринася за постигането на социална кохезия. Това от своя страна е предпоставка за постигането на икономически растеж.

Ето защо Агенция по заетостта към Министерство на труда и социалната политика започва реализацията на Програма „Старт на кариерата“. Основната цел на програмата е да бъдат осигурени възможности за придобиване на трудов стаж на безработни младежи, завършили висше образование, с цел улесняване на прехода между образование и заетост. Обект на програмата са младежи до 29 г. без трудов стаж по специалността, които са завършили висше образование (дипломирани) и са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда”.

https://www.az.government.bg/pages/programa-start-na-karierata/

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

https://www.livechatalternative.com/