Акцент, Новини

ЗУТ изключва възможността областните управители да атакуват решения на Общинските съвети за ОУП

Законът  допуска само засегнати страни да могат обжалват плановете

Областна администрация Пловдив прегледа обстойно решението на Общински съвет-Пловдив за промени Общия устройствен план на Пловдив на база на своите законови правомощия.  Решение № 521, взето с Протокол № 22 от 24.11.2022 година,  е прието при спазване на правилата, включително и по отношение на изискуемото мнозинство за вземане на решение. Прието е с гласовете на приблизително мнозинство ¾ от всички общински съветници.

Важно е да се отбележи, че ЗУТ изключва възможностите за атакуване на ОУП, в това число и на областните управители.  По закон Общинският съвет е местният законодателен орган, чиито членове са пряко избрани от гражданите на Пловдив. По отношение на него областният управител не се явява горестоящ административен орган. Той има възможност да упражни контрол единствено по законосъобразност по отношение актовете на Общинските съвети, освен ако в закон е предвидено друго. Законът за устройство на териториите се явява специален закон по отношение на Закона за местното самоуправление и местната администрация. Областният управител не може да върне за ново разглеждане пред съответния административен съд решението, тъй като не попада в кръга на лицата, имащи право на съдебно оспорване. С промените от 2021 г. в изрична разпоредба се предвижда, че Общият устройствен план може да се обжалва единствено от собственици на недвижими имоти, непосредствено засегнати от неговите предвиждания (по реда на чл. 215, ал. 1 от ЗУТ в 14-дневен срок от обнародването в „Държавен вестник“ на акта за одобряването или приемането му ). Става дума за имоти, за които е предвидено изграждане на обекти публична собственост на държавата или общината, или за които се установяват ограничения на собствеността с цел защита на обществени интереси – опазването на околната среда и на човешкото здраве, на земеделски, горски и защитени територии и зони.

В Областна администрация постъпиха множество жалби и сигнали на граждани и неправителствени организации, касаещи промените в ОУП на Пловдив. На всички тях  вече са изпратени отговори на база на законовите правомощия на областния управител.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/