Акцент

Утвърден е държавният план-прием на Пловдивска област за учебната 2023/2024 година

Разкриват се 236 паралелки за близо 6000 ученици, 16  дуални и  една нова специалност – дентален специалист

Постоянната комисия по заетост към Областния съвет за развитие на област Пловдив на свое заседание утвърди държавния план-прием за професионалните гимназии, профилираните гимназии и средните училища в областта за учебната 2023 – 2024 г.

Заместник областният управител Даниела Николова, която председателства комисията очерта основните целите на план-приема за настоящата година. Първата от тях е насочване на учениците към специалности, които ще им позволят успешно да се реализират на пазара на труда чрез увеличаване броя на учениците, приетите в професионалните гимназии, в професионални паралелки, в такива със STEM профили, както и в паралелки с професии, за които има потребност.

„Предложението ни е изготвено на база постъпили предложения от директори на училища, като тези предложения са съгласувани и с кметовете на общините. Проведени са разговори за нуждите на бизнеса в срещи и разговори с работодателските организации и Агенцията по заетостта.  Смятам, че постигнахме балансиран план, който осигурява достъп до образование и обучение на всички ученици от областта“, коментира началникът на РУО-Пловдив Антоанета Пакова.

Предвижда се през следващата учебна година в областта да се разкрият общо 236 паралелки – 153 професионални (от тях 99,5 STEM) и 83 профилирани (от тях 34 STEM). Те са с 8 повече, спрямо миналата година като в тях ще се обучават близо 6000 ученици с над 300 деца повече, спрямо предходната.

С дуална система на обучение ще са 16,5 паралелки като 13 от тях са в Пловдив, две в Асеновград и по една в Садово и Първомай. В Механотехникума в Пловдив (ПГМТ „Проф. Цветан Лазаров“) се възстановява дуалната форма на обучението по специалността „Ремонт на летателни апарати“ като ще бъде разкрита една паралелка. Продължава и дуалното обучението по „Мехатроника“ като интердисциплинарната специалност е сред най-търсените от промишлените предприятия от „Тракия икономическа зона“. Дуалното обучение подготвя необходимите кадри за индустрията в Пловдив и предоставя възможност за паралелно обучение на две места – в професионално училище и в предприятие, като едновременно с теорията учениците придобиват и практически умения.

Единствената нова професионална паралелка е в СУ „Цар Симеон Велики“ –  „Асистент на лекар по дентална медицина“. В училището в момента се прави преустройство, за да бъдат открити два кабинета по дентална медицина, в които да се води обучението. Професионалната подготовка ще се води от преподаватели от Медицинския университет – Пловдив.

Презентация на РУО-Пловдив

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В V и VIII КЛАС И ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ДЪРЖАВЕН ПЛАН-ПРИЕМ В XI КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/