Новини

Областният съвет по условия на труд прие отчета за дейността на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пловдив за 2016 г.

На 24.03.2016г. от 10:30 часа в Заседателна зала 200 на Областна администрация – Пловдив се проведе заседание на Областния съвет по условия на труд (ОСУТ) – Пловдив.

Заседанието беше открито от г-н Георги Пилев – заместникобластен управител на област Пловдив и Председател на Областния съвет по условия на труд на област Пловидв.

 Г-н Пилев представи гостите,и направи проверка на кворума. Беше установено, че  присъстват 11 членове на Областния съвет, притежаващи право на глас. При това положение ОСУТ – Пловдив можеше да взема решения и започна своята работа.

След като бе гласуван дневният ред, г-н Пилев  даде думата на г-н Божилов – младши експерт в отдел „Координация и европейска интеграция“ – Областна администрация – Пловдив и секретар на Областния съвет по условия на труд – Пловдив, който запозна Съвета с дейността на ОСУТ – Пловдив за 2015г.

Областният съвет по условия на труд –Пловдив продължи с представянето на отчета за дейността на Дирекция „Инспекция по труда“-Пловдив, който беше направен от нейния директор г-н Чернаев.

 След гласуване, отчетът беше приет единодушно.

С това дневният ред беше изчерпан и г-н Георги Пилев закри заседанието.

Последна редакция на 11 юли, 2016 в 16:00

https://www.livechatalternative.com/