Документи, Стратегии

Областна стратегия за развитие на социалните услуги в област Пловдив 2016 – 2020г.

Законът за социално подпомагане и Правилникът за прилагането му въвеждат законодателна рамка в развитието на социалните услуги чрез планиране на разкриването, закриването, промяната на капацитета и предоставянето им на общинско и областно ниво на базата на анализ на потребностите от социални услуги. Промените в основните документи, определящи държавната социална политика, имат за цел осигуряване на равен достъп до качествени социални услуги на хората от различните рискови групи. В тази връзка, на основание чл. 36а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, се пристъпи към изготвяне на настоящата стратегия, която има за цел да постави основата на планирането на социалните услуги на регионално ниво за периода 2016 – 2020 г.

Oбластната стратегия за развитие на социалните услуги в област Пловдив 2016-2020г. е съгласувана от Областния съвет за развитие на област Пловдив на 29.03.2016 г. с Решение № 1, взето с Протокол № 1/29.03.2016 г., и от РДСП Пловдив съгласно чл. 19 от ЗСП и чл.36а, ал. 5 от ППЗСП. Oбластната стратегия за развитие на социалните услуги в област Пловдив 2016-2020 г. e актуализирана със Заповед № ОКД-02-19/ 02.11.2017 г. от Областния управител на област Пловдив.

Документи

Последна редакция на 16 февруари, 2019 в 17:41

Skip to content https://www.livechatalternative.com/