Акцент, Новини

Областният управител на работна среща в АПИ за околовръстните пътища на Пловдив

В работната среща в Агенция „Пътна инфраструктура“, участваха  и.д. председател на Управителния съвет на Агенция „Пътна инфраструктура“ инж. Йордан Вълчев, Областният управител на Пловдив д-р инж. Илия Зюмбилев, кметът на Община Пловдив Костадин Димитров, представители на проектантите, експерти и др. На нея бяха разисквани стъпките за по нататъшната реализация на проектите за околовръстните пътища на град Пловдив – Околовръстно шосе и Югоизточния обходен път.

Обсъден беше проектът за Подробен устройствен план – Парцеларен план за ново трасе (югоизточно от Пловдив) по направлението на път II-56 – от пътен възел „Скобелева майка“ на юг до изграденото кръгово кръстовище с „Асеновградско шосе“. От срещата стана ясно, че проектът вече е съгласуван от Национална компания „Железопътна инфраструктура“ и Басейнова дирекция-Пловдив и следва да бъде входиран в МОСВ за становище, след което  представен  пред Националния експертен съвет по устройство на територията за приемане.

Проектът по направлението на път II-56 – от пътен възел „Скобелева майка“ на юг до изграденото кръгово кръстовище с „Асеновградско шосе“ е в най-напреднала фаза на подготовката за  реализиране и се очаква да стартира през есента.

Предстои провеждане на законоустановените екологични процедури пред Министерство на околната среда и водите, за трите обособени позиции, след приключването, на които ще се изработят следващите фази на проектиране – същинските технически проекти и парцеларни планове. Парцеларните планове, по които ще се извършва отчуждаването на засегнатите частни имоти, подлежат на одобрение от Министъра на регионалното развитие и благоустройство.

Има неясноти по отношение на отводнителните канали и жп линията на КЦМ, която пресича основното трасе.

Обсъдени бяха и пътните връзки с индустриалните зони около Пловдив, други урбанизирани имоти и обработваемите земеделски земи.

„Проектът е трябва да бъде разделен на три части. Имаме едната част, за която вече има избран изпълнител и финансиране и е много важно в нея възможно най-скоро да започне строителството. Именно в тази посока са насочени нашите усилия.“ – заяви областния управител Илия Зюмбилев.

Областна администрация – Пловдив
Връзки с обществеността
email: press@pd.government.bg
моб. +359 886 223 337
тел: +359 32 605568
+359 32 605512

Skip to content https://www.livechatalternative.com/