Дейности ДС

Наименование на дейността

АД-ДС-1: Отписване от актовите книги на имоти, придобити чрез правна сделка

Бланка за заявка

Формуляр за заявка АД-ДС-1

Правно основание

Чл. 78 от Закона за държавната собственост, чл. 108 от ППЗДС

Процедура по предоставяне

След проверка на приложените документи към заявлението и при необходимост изискване на допълнителни, ако са налице предвидените законови основания/предпоставки за деактуване на имота, същият се отписва от актовите книги със заповед на областния управител и се връчва на заявителя.

Необходими документи

  1. Писмено заявление-образец АД-ДС-1;
  2. Вписан договор за продажба/замяна – оригинал или заверено копие, нотариален акт или друг документ, доказващ собствеността върху имота;
  3. Актуална оригинална скица на имота с нанесени собственост и площи на терен и сгради, издадена от Служба по кадастър, общината по местонахождение на имота или ОСЗ;
  4. Удостоверение за идентичност на имота при наличие на различия в площта, номера на имота или наименованието на обекта, издадено от съответната техническа служба при общината/Служба по кадастър или ОС „Земеделие и гори“ – за обекти извън регулация (при необходимост);
  5. Удостоверение за наследници (при необходимост);
  6. Документи, удостоверяващи статута на юридическото лице: решение за вписване в търговския регистър, удостоверение за актуално състояние;
  7. Справка-извлечение по сметки 201 и 203 от баланса на ДМА към датата на писменото искане за актуване от страна на ЮЛ (данните от справката по сметка 203 следва да съответстват на тези по скицата или легендата);

Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

Срок на действие на индивидуалния административен акт

Няма предвиден срок на действие.

Срок за предоставяне

14 – 30 дни – чл. 57, ал. 1 – 5 от АПК

Такса за предоставяне, основание

Не се дължи държавна такса.

Отказ, основания

Когато не са налице основанията за отписване на АДС от актовите книги, областният управител се произнася с мотивиран отказ.

Обжалване

Отказът от деактуване не подлежи на обжалване, тъй като същият представлява вътрешнослужебен акт. Защитата срещу отказа на областния управител заинтересованите лица могат да упражнят по общия исков ред (чл. 113 от ППЗДС) – чрез предявяване на установителен иск по чл. 97 от ГПК, който може да бъде обективно съединен с ревандикационен иск по чл. 108 от Закона за собствеността.

Допълнителна информация

Информация за обработка на услугата може да получавате:

  • във фронт-офиса на администрацията;
  • на телефон 032 605527; 032 605556;
  • през интернет на адрес http://online.pd.e-gov.bg:8001

Последна редакция на 19 април, 2016 в 20:47

Skip to content https://www.livechatalternative.com/