Дейности ДС

Наименование на дейността

АД-ДС-20: Безвъзмездно предоставяне на имоти – частна държавна собственост, за управление на общини и ведомства

Бланка за заявка

Формуляр за заявка АД-ДС-20

Правно основание

Чл. 15, ал. 2, изр. 2 от ЗДС, във връзка с чл. 6, ал. 3 от ППЗДС

Процедура по предоставяне

Процедурата започва със заявление на ръководителя на ведомство по смисъла на § 2 от ДР на ЗДС или от кмета на общината – до областния управител по местонахождение на имота. Когато прецени, че са налице необходимите условия за безвъзмездно предоставяне за управление за изпълнение на функциите на съответното ведомство/ община, областният управител издава заповед, въз основа на която се сключва договор, с който се уреждат правата и задълженията на страните. Договорът подлежи на вписване в Служба по вписванията. Владението се предава с приемо-предавателен протокол.

Необходими документи

  1. Писмено заявление – образец АД-ДС-20;
  2. Документ, удостоверяващ статута на юридическото лице на бюджетна издръжка;
  3. Подробна мотивировка и финансова обосновка;
  4. Справка за ползваните от ведомството имоти в съответното населено място;
  5. Решение на общинския съвет (когато искането е от община) или съгласие на съответното министерство;
  6. Информация за акт за държавна собственост (ако е налична);

Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

Срок на действие на индивидуалния административен акт

Няма предвиден срок на действие.

Срок за предоставяне

1 месец (след пълно окомплектоване на преписката)

Такса за предоставяне, основание

Не се дължи държавна такса

Отказ, основания

В хода на процедурата се извършва преценка има ли подходящ имот, който да бъде предоставен в управление и налице ли са нормативните изисквания за това. Когато искането не може да бъде удовлетворено, се уведомява заинтересованото лице и се прекратява процедурата.

Обжалване

Отказът за безвъзмездно предоставяне в управление не подлежи на обжалване.

Допълнителна информация

Информация за обработка на услугата може да получавате:

  • във фронт-офиса на администрацията;
  • на телефон 032 605527; 032 605556;
  • през интернет на адрес http://online.pd.e-gov.bg:8001

Последна редакция на 19 април, 2016 в 20:43

Skip to content https://www.livechatalternative.com/