Дейности ДС

Наименование на дейността

АД-ДС-11: Издаване на решения за обезщетяване по реда на закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти (ЗОСОИ) въз основа на влязло в сила съдебно решение

Бланка за заявка

Формуляр за заявка АД-ДС-11

Правно основание

Чл. 6, ал. 3 от ЗОСОИ

Процедура по предоставяне

Проверка на обстоятелствата; изготвяне на заповед за уважаване или отказ на предявени претенции по Закона за обезщетяване на собственици на одържавени имоти; утвърждаване от областен управител; връчване на заповедта на заявителя по реда на АПК;

Необходими документи

  1. Писмено заявление-образец АД-ДС-11;
  2. Оригинал или нотариално заверено копие на документ за собственост;
  3. Официално заверен препис от влязло в сила съдебно решение;
  4. Оригинална актуална скица на имота с нанесени площи на терена и сградите, издадена от компетентен орган;
  5. Декларация, че не е получено парично обезщетение;
  6. Удостоверение за наследници (ако имотът е наследствен)

Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

Срок на действие на индивидуалния административен акт

Няма предвиден срок на действие.

Срок за предоставяне

2 месеца – чл. 6, ал. 3 от ЗОСОИ

Такса за предоставяне, основание

Не се дължи държавна такса.

Отказ, основания

Когато не са налице основанията за издаване на решения за обезщетяване по ЗОСОИ, областният управител отказва да извърши исканата услуга. За направения отказ молителят се уведомява с мотивиран акт.

Обжалване

Изричният отказ се обжалва в 14-дневен срок от съобщаването му по реда на АПК пред съответния административен съд.

Допълнителна информация

Информация за обработка на услугата може да получавате:

  • във фронт-офиса на администрацията;
  • на телефон 032 605527; 032 605556;
  • през интернет на адрес http://online.pd.e-gov.bg:8001

Последна редакция на 19 април, 2016 в 20:45

Skip to content https://www.livechatalternative.com/