АД-ДС-7: Отписване от актовите книги на парцели по парцеларен план

Наименование на дейността

АД-ДС-7: Отписване от актовите книги на парцели по парцеларен план

Бланка за заявка

Формуляр за заявка АД-ДС-7

Правно основание

Чл. 78, ал. 1 от Закона за държавната собственост, чл. 108, 109 от ППЗДС

Процедура по предоставяне

След проверка на приложените документи към заявлението и изискани допълнителни, ако са налице предвидените законови основания /предпоставки за деактуване на имота, същият се отписва от актовите книги със заповед на областния управител и се връчва на заявителя.

Необходими документи

  1. Писмено заявление-образец АД-ДС-7;
  2. Документ, удостоверяващ правото на собственост на заявителя върху недвижимия имот (Оригинал или нотариално заверено копие на договор за покупко-продажба/замяна, сключен по реда на ЗСПЗЗ; ЗОЗЗ, вписан в Агенция по вписвания по местонахождение на имота);
  3. Актуална оригинална скица на имота, издадена от компетентен орган;
  4. Актуално удостоверение за наследници (при необходимост);
  5. Удостоверение за актуално състояние (за юридически лица);
  6. Нотариално заверено пълномощно (ако документите се подават от упълномощено лице);
  7. Удостоверение за идентичност при наличие на различия в площта, номера на имота или наименованието на обекта (при необходимост).

Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

Срок на действие на индивидуалния административен акт

Няма предвиден срок на действие.

Срок за предоставяне

14 – 30 дни – чл. 57, ал. 1 – 5 от АПК

Такса за предоставяне, основание

Не се дължи държавна такса.

Отказ, основания

Когато не са налице основанията за отписване на АДС, областният управител се произнася с мотивиран отказ.

Обжалване

Отказът от деактуване не подлежи на обжалване, тъй като същият представлява вътрешнослужебен акт. Защитата срещу отказа на областния управител заинтересованите лица могат да упражнят по общия исков ред (чл. 113 от ППЗДС) – чрез предявяване на установителен иск по чл. 97 от ГПК, който може да бъде обективно съединен с ревандикационен иск по чл. 108 от Закона за собствеността.

Допълнителна информация

Информация за обработка на услугата може да получавате:

  • във фронт-офиса на администрацията;
  • на телефон 032 605527; 032 605556;
  • през интернет на адрес http://online.pd.e-gov.bg:8001

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017