Дейности ДС

Наименование на дейността

АД-ДС-4: Отписване от актовите книги на имоти в полза на търговски дружества

Бланка за заявка

Формуляр за заявка АД-ДС-4

Правно основание

Чл. 78 от Закона за държавната собственост, чл. 108 от ППЗДС

Процедура по предоставяне

След проверка на приложените документи към заявлението и изискани допълнителни, ако са налице предвидените законови основания /предпоставки за деактуване на имота, същият се отписва от актовите книги със заповед на областния управител и се връчва на заявителя.

Необходими документи

 1. Писмено заявление от търговското дружество-образец АД-ДС-4;
 2. Документи, удостоверяващи погасяване правото на собственост на държавата, респ. доказващи, че лицето, инициирало производството, е титуляр на правото на собственост към настоящия момент (договори заедно с платежни нареждания, нотариални актове, съдебни решения, документи за продажби, делби, замени, приватизационни договори с всички приложения към тях/сделки или други);
 3. Актуална оригинална скица на имота с нанесени собственик на имота, площ на терен и сгради, издадена и заверена от съответната техническа служба на община, Служба по кадастър или ОСЗ;
 4. Удостоверение за идентичност на имота, издадено от компетентен орган (при необходимост);
 5. Документ, удостоверяващ начина на включване на недвижимия имот в капитала на търговското дружество;
 6. Решение на съда за регистрацията на дружеството/решение за преобразуване;
 7. Удостоверение за актуално състояние на дружеството;
 8. Счетоводна справка с посочена балансова стойност по сметка сгради и сметка земя;
 9. Удостоверение по реда на чл. 78, ал. 2 от ЗДС, издадено от Агенцията за приватизация и следприватизационен контрол, за липса на задължения, произтичащи от неизпълнение на приватизационния договор (ако е приложима разпоредбата на чл.78, ал.2 от ЗДС);
 10. Нотариално заверено пълномощно (ако документите се подават от упълномощено лице);

Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

Срок на действие на индивидуалния административен акт

Няма предвиден срок на действие.

Срок за предоставяне

14 – 30 дни – чл. 57, ал. 1 – 5 от АПК

Такса за предоставяне, основание

Не се дължи държавна такса.

Отказ, основания

Когато не са налице основанията за отписване на АДС, областният управител се произнася с мотивиран отказ.

Обжалване

Отказът от деактуване не подлежи на обжалване, тъй като същият представлява вътрешнослужебен акт. Защитата срещу отказа на областния управител заинтересованите лица могат да упражнят по общия исков ред (чл. 113 от ППЗДС) – чрез предявяване на установителен иск по чл. 97 от ГПК, който може да бъде обективно съединен с ревандикационен иск по чл. 108 от Закона за собствеността.

Допълнителна информация

Информация за обработка на услугата може да получавате:

 • във фронт-офиса на администрацията;
 • на телефон 032 605527; 032 605556;
 • през интернет на адрес http://online.pd.e-gov.bg:8001

Последна редакция на 19 април, 2016 в 20:46

Skip to content https://www.livechatalternative.com/