Дейности ДС

Наименование на дейността

АД-ДС-17: Продажба на държавни жилища, ателиета и гаражи

Бланка за заявка

Формуляр за заявка АД-ДС-17

Правно основание

чл. 49 от ЗДС и чл.71-83 от ППЗДС.

Процедура по предоставяне

Продажба на държавни жилища се извършва за задоволяване жилищните нужди на настанените в тях наематели.

Продажбата се извършва въз основа на молба за закупуване, подадена от лицата, отговарящи на условията, регламентирани в чл.71 от ППЗДС.

Продажбата на ателиета – частна държавна собственост, се извършва на настанени в тях наематели, които към датата на подаването на молбата за закупуване отговарят на следните условия :

1. да са хабилитирани научни работници в област, свързана с функциите на ведомството;

2. да не притежават ателие за творчески нужди;

3. да не са прехвърляли ателие за творчески нужди на трети лица през последните 5 години преди молбата за настаняване.

Продажбата на гаражи – частна държавна собственост, се извършва на настанени в тях наематели, които към датата на подаване на молбата за закупуване отговарят на условията, предвидени в правилата по чл.31 от ППЗДС.

Областният управител издава заповед, която съдържа данни за купувача, определената цена на имота и другите дължими плащания. Заповедта се връчва по реда, предвиден в ГПК, и не подлежи на обжалване.

След връчването на заповедта, купувачът е длъжен да извърши плащането. Ако в едномесечен срок от връчването на заповедта купувачът не внесе дължимите суми, счита се, че се е отказал от сделката и преписката се прекратява.

В 14-дневен срок от представянето на надлежен документ за извършено плащане от купувача се сключва договорът за продажба.

Договорът се вписва за сметка на купувача в Службата по вписванията по местонахождението на имота.

 

Необходими документи

  1. Писмено заявление – образец  АД-ДС-17;
  2. Заповед за настаняване, надлежно заверена, че е в сила към датата на подаване на предложението за закупуване;
  3. Декларации за гражданско, семейно и имотно състояние;
  4. Декларация за наличие на обстоятелствата по чл. 71 от ППЗДС;
  5. Разрешение от ръководителя на ведомството за закупуване на ведомственото жилище, в което е определена и продажната цена на имота /срокът на валидност на документа е 6 месеца/;
  6. Удостоверение за данъчна оценка на имота /прилага се служебно/;
  7. Пазарна оценка на имота, предмет на продажбата, изготвена от лицензиран оценител /прилага се служебно/.

Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

Срок на действие на индивидуалния административен акт

Няма предвиден срок на действие.

Срок за предоставяне

60 дни (след пълно окомплектоване на преписката)

Такса за предоставяне, основание

Продажна цена, местен данък по ЗМДТ, 20% ДДС (ако е налице облагаема доставка по смисъла на ЗДДС), режийни разноски по § 3 от ПЗР на ППЗДС и ДДС върху разноските, такса вписване.

Отказ, основания

При неизпълнение на законовите изисквания, регламентирани със ЗДС и ППЗДС.

Обжалване

Заповедта за определяне на купувач не подлежи на обжалване.

Допълнителна информация

Информация за обработка на услугата може да получавате:

  • във фронт-офиса на администрацията;
  • на телефон 032 605527; 032 605556;
  • през интернет на адрес http://online.pd.e-gov.bg:8001

Последна редакция на 19 април, 2016 в 20:44

Skip to content https://www.livechatalternative.com/