Дейности ДС

Наименование на дейността

АД-ДС-19: Безвъзмездно прехвърляне на собственост върху имот – частна държавна собственост

Бланка за заявка

Формуляр за заявка АД-ДС-19

Правно основание

Чл. 54 от Закон за държавната собственост

Процедура по предоставяне

Процедурата започва със заявление на заинтересованото лице до областния управител по местонахождение на имота. След вземане на становище от ръководителя на ведомството, на което имотът е предоставен за управление, областният управител изразява мотивирано становище по отправеното искане, комплектова и изпраща преписката до министъра на регионалното развитие и благоустройството. Министърът, след преценка на възможността за безвъзмездно прехвърляне на имота, внася предложение в Министерски съвет за приемане на решение в тази насока. След вземане на решение от МС за прехвърляне, между заявителя и областния управител се сключва договор за безвъзмездно прехвърляне в собственост, който подлежи на вписване в Служба по вписванията. Владението се предава с приемо-предавателен протокол и се издава от областен управител заповед за отписване на имота от актовите книги.

Необходими документи

  1. Писмено заявление – образец  АД-ДС-19;
  2. Подробна финансова обосновка;
  3. Удостоверение за актуално състояние;
  4. Решение на общинския съвет (когато искането е от община) или на съответния колективен орган;
  5. Информация за акт за държавна собственост (ако е налична);

Забележка: При необходимост могат да бъдат изисквани и допълнителни документи.

Срок на действие на индивидуалния административен акт

Няма предвиден срок на действие.

Срок за предоставяне

Няма предвиден срок

Такса за предоставяне, основание

Местен данък (с изключение на хипотезите по чл. 48 от ЗМДТ), режийни разноски по § 3 от ПЗР на ППЗДС и ДДС върху режийните разноски, такса за вписване в Служба по вписванията

Отказ, основания

Преценка доколко имотът е необходим за осъществяване функциите на държавните институции и не може да бъде прехвърлен се извършва от министъра на регионалното развитие и благоустройството. Когато имотът не може да бъде предоставен в собственост, министърът на регионалното развитие уведомява заинтересованото лице и прекратява процедурата.

Обжалване

Преценката относно възможността за безвъзмездно прехвърляне в собственост се извършва при условията на оперативна самостоятелност и не подлежи на обжалване.

Допълнителна информация

Информация за обработка на услугата може да получавате:

  • във фронт-офиса на администрацията;
  • на телефон 032 605527; 032 605556;
  • през интернет на адрес http://online.pd.e-gov.bg:8001

Последна редакция на 19 април, 2016 в 20:43

Skip to content https://www.livechatalternative.com/