1966: Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

Информация за предоставяне на услугата:

Информация за обработка на услугата може да получавате:

675 Views | Last update 02.11.2018 17:20:25

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017