1966: Издаване на мотивирано предписание за изменение на подробен устройствен план, който обхваща територии, попадащи в повече от една община или предвижда изграждане на обекти с регионално значение

Информация за предоставяне на услугата:

[uslugi_check]

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017