Започват проверки за състоянието на язовирите в Пловдивска област

Днес 10 май, в Областна администрация Пловдив се събраха две  междуведомствени комисии на първо заседание, в изпълнение на изискванията на чл.138а, ал.3, чл.140, ал.1 и ал.2 от Закона за водите, чл.64, ал.1, т.6 от Закона за защита при бедствия и съгласно заповед на министър-председателя на РБ, за проверка на изпълнението на предписанията от обследването на техническото и експлоатационното състояние на потенциално опасните водни обекти и проводимостта на речните легла на територията на областта.

Областният управител Здравко Димитров назначи комисиите, които имат за цел да проверят състоянието на потенциално опасните язовири, проводимостта на речните корита и ВиК съоръжения на територията на област Пловдив. Проверките започват поетапно от 12 май.

Председатели на комисиите бяха главните експерти инж. Митко Стойчев и Димитър Георгиев, и членове  представители на различни институции, между които и експерти от Басейнова дирекция Пловдив, Агенцията за метрологичен и технически надзор, Областна дирекция Земеделие, Пожарна безопасност и защита на населението, които ще извършат проверка и контрол на потенциално опасните обекти на територията на областта.

Ще бъдат проверени и проводимостта на речните корита, съществуващите мостови съоръжения над тях, както и състоянието на съществуващите корекции на реки, дерета и диги – публична държавна собственост. Подлежи на проверка и състоянието на техническото и експлоатационно състояние на ВиК съоръженията.

На територията на областта има 240 язовира, от които ще бъдат проверени 38 с установени технически и технологични неизправности, констатирани при есенните проверки. Въпреки, че нямат технически проблеми, някои язовири се водят потенциално опасни, заради близостта си до населени места. В момента всички те са ограничени и с изключително ниско ниво на завиряване, което ги прави на практика безопасни.  При тях непрекъснато се следи нивото на водите, като при необходимост се отварят изпускателите и се извършва контролирано изпускане, съобразено с възможностите на отточните реки. Съобразно със средносрочните метеорологични прогнози, при очаквано обилни валежи, своевременно се изпращат съобщения за обезпечаване на свободните обеми на язовирите и за поемане на високата вълна.

Някои от язовирите, които ще бъдат проверявани са в общините Асеновград – Златовръх, о-на Сопот, о-на Съединение – Найден Герово, Любен, Драгомир, о-на Хисаря – Красново и др.

До 15 юни трябва да бъде изготвен доклад за констатациите след направените пролетни проверки и дадените предписания.

 

@ven10

© Областна администрация Пловдив 2012-2017