Процедури

Предмет: Избор на изпълнител за проектиране и изпълнение на неотложни аварийно-укрепителни работи по възстановяване на обект: „Подпорна стена в ПИ №56784.519.740  по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009 г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-16-2015/30.09.2010г. на Началника на СГКК-Пловдив, с административен адрес гр.Пловдив, ул. „Тодор Самодумов“ №2.

 1. Решение за откриване
 2. Обявление
 3. Документи за участие
 4. Решение за промяна
 5. Разяснения
 6. Протокол на КК
 7. Решение за класиране
 8. Информация за гаранции
 9. Информация за сключен договор
 10. Договор
  1. Допълнително споразумение
 11. Информация за извършени плащания;
 12. Информация за изпълнен договор

Рег. номер в АОП: 00799-2015-0004
Създаден на: 28.12.2015г.
Последна актуализация на: 19.09.2019г.
Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА!

Последна редакция на 07 ноември, 2019 в 10:29

https://www.livechatalternative.com/