Процедури

Предмет: Избор на изпълнител за упражняване на строителен надзор при изпълнение на неотложни аварийно-укрепителни работи по възстановяване на обект: „Подпорна стена в ПИ № 56784.519.740 по КККР, одобрени със Заповед № РД-18-48/03.06.2009г. на ИД на АГКК, последно изменение със Заповед № КД-14-16-2015/30.09.2010г. на Началника на СГКК-Пловдив, с административен адрес гр. Пловдив, ул. „Тодор Самодумов“ №2.

 1. Решение за откриване
 2. Обявление
 3. Документи за участие
 4. Решение за промяна
 5. Разяснения
 6. Протокол на КК
 7. Решение за класиране
 8. Информация за гаранции
 9. Информация за сключен договор
 10. Договор
  1. Допълнително споразумение
 11. Информация за извършени плащания
  1. 10,11,12.2016г
  2. Извършено плащане
 12. 10,11,12.2016г
 13. Информация за изпълнен договор

Рег. номер в АОП: 00799-2015-0005

Създаден на: 28.12.2015г.

Последна актуализация на: 14.10.2019г.

Състояние: ПРИКЛЮЧЕНА!

Последна редакция на 14 октомври, 2019 в 13:41

Skip to content https://www.livechatalternative.com/