Заповеди, Съобщения

Заповед № ДС-12-4/19.09.2017г.

Относно: Одобрение по смисъла на чл. 125 от ЗУТ задание за проектиране на ПУП – парцеларен план (план за елементите на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираните територии) за линеен обект: „Водоснабдяване на УПИ 020098,  в землището на с. Ягодово, община Родопи, чрез нов уличен водопровод РЕ-HD Ф225“, попадащ в териториите на две общини: Родопи и Пловдив, област Пловдив

Заповед № ДС-12-4/19.09.2017г. на Областен управител на област Пловдив

Skip to content https://www.livechatalternative.com/