АВиК

Допълнителна информация относно свиканото на 06.12.2022 г. извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на АВиК – Пловдив

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Във връзка с предстоящото на 06.12.2022 г. извънредно неприсъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив поискахме становище от Министерство на Регионалното развитие и благоустройството относно представения за съгласуване проект на Допълнително споразумение № 2 към договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 28.01.2016 г.

С писмо с рег. № АВК-03-10#6/8.11.2022 г. ни беше предоставен допълнен проект на цитираното по-горе Допълнително споразумение № 2, който да се разгледа от Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Пловдив.

Моля при определяне на мандатите (решенията), посочващи начина на гласуване по точките от дневния ред на Държавата и общините да бъде разгледан допълненият проект на Допълнително споразумение № 2 към Договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 28.01.2016 г., копие от който приложено Ви изпращам.

За допълнителна информация може да се обръщате към Десислава Владимирова, главен секретар на Асоциация по ВиК – Пловдив, тел. 032 605 574 и на електронен адрес: avk@pd.government.bg.

Приложения:

1. Допълнен проект на Допълнително споразумение № 2 към договора за стопанисване, поддържане и експлоатация на ВиК системите и съоръженията и предоставяне на водоснабдителни и канализационни услуги от 28.01.2016 г.

Последна редакция на 07 декември, 2022 в 10:38

Skip to content https://www.livechatalternative.com/