АВиК, Обявления, Съобщения

Покана за свикване на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

ДО

КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

КОПИЕ ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛИТЕ НА ОБЩИНСКИТЕ СЪВЕТИ В ОБЛАСТ ПЛОВДИВ

Относно: Покана за свикване на редовно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив.

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

В качеството си на Председател на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив, на основание чл. 198в, ал.6 от Закона за водите (ЗВ) и чл. 9, ал. 1 и ал. 2 и чл. 10, ал. 1 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация (ПОДАВиК), наричан за краткост Правилника, за приемане на отчета за дейността на Асоциацията за 2022 г., приемане на отчета на изпълнение на бюджета за 2022 г. и приемане на бюджет на Асоциацията за 2023 г., Ви уведомявам, че при непроменено разпределение на гласовете от предходното заседание, по моя инициатива

СВИКВАМ РЕДОВНО ПРИСЪСТВЕНО ЗАСЕДАНИЕ НА ОБЩОТО СЪБРАНИЕ НА АСОЦИАЦИЯТА,

което ще се проведе на 27.04.2023 г. (четвъртък) от 14.00 часа  в заседателна зала № 300 в сградата на Областна администрация Пловдив, площад “Никола Мушанов“  № 1, гр. Пловдив, като предлагам следния

Дневен ред:

  1. Приемане на отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив през 2022 г.
  2. Приемане на отчет за изпълнението на бюджета за 2022г. на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив.
  3.  Приемане на бюджет за 2023 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив.
  4. Други

Актуално разпределение на гласовете на членовете на Асоциацията, определен съгласно чл. 8 от ПОДАВиК, обявено с Решение № АВК-05-5/02.11.2022 г.:

Разпределение на гласовете
Членове на Асоциацията по ВиК – ПловдивДанни за население  2021 г.% съотношение на гласовете в Общото събрание на Асоциацията по ВиК – Пловдив
1. Държавата, представлявана от Областен управител на Област Пловдив35,00 %
2. Община Пловдив31961232,74%
3. Община Асеновград576015,90%
4. Община Брезово6 1700,63%
5. Община Калояново10 5981,09%
6. Община Карлово46 7844,79%
7. Община Кричим7 2450,74%
8. Община Куклен6 2760,64%
9. Община Лъки2 2200,23%
10. Община Марица32 1543,29%
11. Община Перущица42980,44%
12. Община Първомай21 8072,24%
13. Община Раковски25 8932,65%
14. Община Родопи32 6893,35%
15. Община Садово14 7661,51%
16. Община Сопот8 3750,86%
 17.Община Стамболийски18 1071,86%
18. Община Съединение9 3100,95%
19. Община Хисаря10 5921,09%
Общо за обособената територия:634 497100.00 %

От 13.30 до 13.55 часа преди откриване на заседанието,  в изпълнение на чл. 12, ал.2 и ал.3 от ПОДАВиК, ще се извърши регистрация на присъстващите с право на глас и проверка на необходимия за провеждане на заседанието кворум, изискуем съгласно чл. 198в, ал. 7 от Закона за водите.

На основание чл.10, ал.5, т.6 от ПОДАВиК определям 04.05.2023г. (четвъртък), 14.00 часа като резервна дата и час за провеждане на заседанието, без промяна на дневния ред и място на провеждане и с време за регистрация  от 13.30 до 13.55 часа. За тази дата са валидни мандатите, предоставени на членовете на асоциацията за първоначално определената дата.

В изпълнение на чл.10, ал.5, т.5 от Правилника, предлагам следните проекто-решения по въпросите от дневния  ред :

По т.1:

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 10 от Закона за водите, във връзка с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив ПРИЕМА отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив за 2022 г.

По т.2:

На основание чл. 26, ал. 3, във вр. с чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив ПРИЕМА отчет за изпълнението на бюджета за 2022 г. на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив.

По т.3:

На основание чл. 198в, ал. 4, т. 9 от ЗВ, във вр. с чл. 21,  вр. чл. 9, ал. 2 от ПОДАВиК, Общото събрание на Асоциацията по водоснабдяване и канализация на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив ПРИЕМА бюджет за 2023 г. на Асоциация по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив.

Съгласно чл. 10, ал.6 от Правилника материалите за заседанието Ви се изпращат на официалната електронна поща, ще се публикуват на интернет страницата на Областна администрация Пловдив, раздел Асоциация по ВиК и ще бъдат предоставени на разположение за запознаване на хартиен носител на адреса на управление на Асоциацията – пл. „Никола Мушанов” № 1, гр. Пловдив.

На основание разпоредбата на чл. 198е, ал.3 от Закона за водите и чл.5, ал.6 от Правилника, считайте настоящото за покана за личното Ви присъствие на заседанието на общото събрание на Асоциацията в качеството Ви на кмет на община, а при невъзможност  да участвате, общинският съвет следва да определи друг представител. В тази връзка и на основание чл.198е, ал.5 от Закона за водите и чл.5, ал.7 от Правилника Ви напомням, че е необходимо за всяко заседание на общото събрание позицията и мандатът на представителя на общината да са съгласувани по ред, определен от общинския съвет. Решението на общинския съвет следва да представите най-късно в деня на заседанието.

Обръщам внимание, че според чл.14, ал. 4 от ПОДАВиК, ако представител на община, имащ право на глас упражни това право като гласува с „против“ или „въздържал се“, следва да  представи писмено становище за това решение. Също така имайте в предвид, че на основание  чл.14, ал.5 от Правилника, при присъствие на представител на член на асоциацията, който не е упълномощен да гласува по някои въпроси от дневния ред, при изчисляването резултатите от гласуването и приемането на решение, гласът му по съответния въпрос се приема като „въздържал се“.

Припомням Ви, че съгласно чл. 11, ал. 1 и ал.2 от Правилника за организацията и дейността на асоциациите по водоснабдяване и канализация, всеки от членовете на Асоциацията има право да иска включването в дневния ред на допълнителни въпроси за обсъждане  в срок не по-късно от 21 дни преди деня на провеждане на заседанието. Според чл. 11, ал.4 от Правилника, след изтичане на този срок, промени в дневния ред могат да се правят само с единодушното решение на всички членове на асоциацията.

За допълнителна информация може да се обръщате към Десислава Владимирова, главен секретар на Асоциация по ВиК – Пловдив, тел. 032 605 547 и на електронен адрес: avk@pd.government.bg.

Приложение:

  1. Отчет за дейността на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив през 2022 г.
  2. Отчет за изпълнението на бюджета за 2022 г. на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – гр. Пловдив.
  3. Бюджет за 2023 г. на Асоциацията по ВиК на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД – Пловдив;
  4. Справка за вноската на държавата и вноската на съответните общини в бюджета на Асоциация по ВиК – Пловдив за 2023 г.

С уважение, /П/                             

АНГЕЛ СТОЕВ, д-р
Председател на Асоциация по ВиК на обособената територия,

обслужвана от „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД, гр. Пловдив

Материали за заседанието:

https://www.livechatalternative.com/